<

 

  Fosfaatproductie Melkvee


Hun idee is dat die op termijn wellicht kunnen worden omgezet naar melkvee Maar de sectorpartijen hebben unaniem uitgesproken dat de melkveesector het probleem rondom fosfaatproductie zelf oplost Dergelijk rechten kopen, is dus speculatief Aan de andere kant kunt u ze later wellicht weer verhuren of verkopenPer 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorie n niet m r fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft Beschikking fosfaatrechtenFosfaat en sectorplafond melkvee Vanaf 2013 steeg de fosfaatproductie van de melkveehouderij naar een top van 92, 7 mln kg in 2015, gevolgd door een daling naar 78, 7 mln kg in 2018 en 73, 6 mln kg in 2020 Het melkveefosfaatplafond van 84, 9 mln kg fosfaat is sinds 2018 niet meer overschredenFosfaatproductie melkvee 2014 3500 Fosfaatgebruiksruimte 2014 30 2700 Fosfaatoverschot 2014 800 Fosfaatoverschot per hectare 2014 27 Fosfaatproductie melkvee 2016 4000 Fosfaatgebruiksruimte 2016 30 2700 Fosfaatoverschot 2016 1300 Fosfaatoverschot per hectare 2016 43 25 extra fosfaat op eigen grond 1, 4 125 Berekend bedrijfsoverschot incl 75 1175Het melkveefosfaatoverschot op een bedrijf is het resultaat van de fosfaatproductie van melkvee op het bedrijf de fosfaatruimte op het bedrijf de melkveefosfaatreferentie Voor 2016 is het melkveefosfaatoverschot voor dit bedrijf 4 004 – 2 665 – 30 1 309 kg Stap 2 Maximale omvang berekenendat de totale fosfaatproductie van melkvee onder het fosfaatproductieplafond blijft Fosfaatrecht inspecties In 2019 zijn de eerste inspecties in het kader van het fosfaatrechtenstelsel uitgevoerd De melkvee bedrijven worden administratief en fysiek gecontroleerd waarbij wordt gecontroleerdwordt dat de nationale fosfaatproductie beneden het mestproductieplafond wordt gebracht 3 Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt 4 Advies Algemeen Na inwerkingtreding van dit Wetsvoorstel kent de minister van Economische Zaken i c de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO om niet aan bedrijven met melkvee“Een stelsel van fosfaatrechten stuurt direct op de fosfaatproductie op bedrijven met melkvee Op basis van het gemiddeld gehouden aantal dieren en de forfaitaire fosfaatproductie per dier worden aan bedrijven fosfaatrechten toegekend Het is mogelijk om in de inrichting van een fosfaatstelsel de inzet van individuele melkveehouders tenOptimale rantsoen strategie het beste voor uw melkkoeien Grofweg onderscheiden we de lage kosten strategie en de optimale rantsoen strategie bij de voeding van melkkoeien In de praktijk kiezen veehouders vaak een variant hierop Juist nu de prijs voor kilogrammen geleverde vet en eiwit aantrekt, is de optimale rantsoen strategie het besteOm de fosfaatproductie van melkvee onder het afgesproken fosfaatplafond te brengen, en te houden, heeft de Staatssecretaris een voorstel gedaan voor het invoeren van fosfaatrechten De hoeveelheid fosfaatrechten die een bedrijf met melkvee kan krijgen is afhankelijk van het aantal gehouden stuks melkvee op 2fosfaatproductie in 2013, verandert dus niet Ook voor het bepalen van de fosfaatproductie in het jaar 2014, die als referentie geldt voor het vereiste van grondgebonden groei, is het begrip melkvee van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstelOok de intensieve sectoren hadden vorig jaar een overschot op hun fosfaatproductieplafond Volgens Van Dam moeten deze sectoren daarom ook stappen nemen om de fosfaatproductie in te perken Lukt dat niet, dan zal de overheid maatregelen nemenFosfaatproductie jongvee gt 1 jr 540 kg 146 kg Totaal fosfaatproductie melkvee 7 030 kg kg Fosfaatrechten 6 812 kg 6 812 kg Melkveefosfaatreferentie n b kg n b kg De forfaitaire fosfaatproductie van melkvee wordt berekend o b v het aantal aanwezige melkkoeien met bijbehorende verwachte jaarproductie en het aantal stuks jongvee2013 2014 2015 2016 Melkveefosfaatreferentie 76 kg Aantal dieren 90 mk 8 600 kg 27 jongvee lt 1jr 27 jongvee gt 1jrDe Staatssecretaris heeft in een brief op 12 juli 2017 aan de Tweede Kamer het generiek kortingspercentage en uitbreiding van de knelgevallen bekend gemaakt De generieke korting is vastgesteld op 8, 3 Het doel van de wet fosfaatrechten is om er voor te zorgen dat de fosfaatproductie door melkvee vanaf 2018 …2022 s populaire Rangschikking trefwoorden trends in met fosfaatproductie melkvee en Rangschikking trefwoorden Ontdek meer dan 385 van onze beste Rangschikking trefwoorden op AliExpress com, inclusief de bestverkopende Rangschikking trefwoorden merken Koop 25 van onze populairste Rangschikking trefwoorden artikelen met de beste prijs kwaliteitsverhoudingDie vastgestelde fosfaatproductie zal in de vorm van fosfaatrechten aan het betreffende bedrijf worden toegekend Het referentiejaar wordt 2014 Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt is gerelateerd aan het gemiddeld aantal stuks melkvee in …Voor houders van melkvee dercategorie n 100, 101 en 102 is het verstandig tijdig te bekijken of de verwachte gemiddelde veebezetting over dit jaar past binnen de toegekende fosfaatrechten Bij de berekening van de fosfaatproductie zal gerekend moeten worden met de forfaitaire fosfaatproductie van het melkveeE n van de voorwaarden is, dat BEX is bedoeld ‘ voor bedrijven met overwegend melkvee ’ In de nieuwe Handreiking is opgenomen dat de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee minimaal 75 moet bedragen van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren Er is onduidelijkheid discussie over bedrijven met meer jongvee dan melkkoeienMaak maximaal gebruik van uw fosfaatrechten In 2018 heeft elk melkveebedrijf te maken met fosfaatrechten Dit heeft grote invloed op het management op melkveebedrijven Inmiddels heeft bijna iedereen duidelijk hoeveel kg fosfaat hij dit jaar mag produceren Tijd om goed na te denken hoe u met deze fosfaatrechten het meeste geld kunt verdienenhet melkvee in Nederland fosfaatrechten nodig zijn Buiten de ruim 17 duizend melkveehouderijen In die brief is aangegeven dat de voor 2018 geprognosticeerde fosfaatproductie door de melkveehouderij iets onder het plafond zit ca 3 en de stikstofproductie iets boven het plafondgehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 zou zijn toegewezen en de hoeveelheid fosfaat die redelijkerwijs had kunnen worden geproduceerd op basis van de stalcapaciteit voor melkvee op 2 juli 2015 Voor de berekening zal worden uitgegaan van een melkproductie van 8 338 kg melk per koe en een fosfaatproductie van 43, 1 kg fosfaat per koeben ik voornemens bedrijven die, op basis van het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015 en de plaatsingsruimte op het bedrijf in 2015, over latente plaatsingsruimte beschikten, in enige mate te compenseren voor de generieke korting op de fosfaatrechten die noodzakelijk is om de fosfaatproductie weer onder het plafond te krijgenRequest PDF Demand Driven Model for Global Phosphate Rock Suggests Paths for Phosphorus Sustainability Phosphorus is required for fertilizer for producing food, and there is no substituteU mag de BEX alleen toepassen wanneer minimaal 50 van de fosfaatproductie van melkvee afkomstig is van de melkkoeien was 70 Dit betekent dat u vanaf 2020 met relatief veel jongvee toch gebruik kunt maken van de BEX Ligt de fosfaatproductie van uw melkkoeien tussen de 50 en 70 van het melkvee Dan moet de verhouding tussen pinken enFosfaatrechten, wat nu Van de Ven Accountants Adviseurs Sint Oedenrode, 2 november 2017Stichting Stimuland heeft de afgelopen jaren voor veel verschillende gemeente onderzoeken in Noordoost Nederland uitgevoerd naar de agrarische sector Wilt u ook een onderzoek naar de agrarische sector in uw gemeente, neem dan contact op met Riek via mail E rvanderharst stimuland nl of telefonisch M 06 – 13 48 88 76Waarom wordt de fosfaatproductie niet meegenomen in het dashboard Op basis van de bedrijfstypering van het UBN Melkvee , Vleesvee of Overig rundvee en de bekende diergegevens geslacht, leeftijd, wel niet gekalfd worden de dieren ingedeeld in categorie n Melkvee VrouwelijkDe footprint van CO2, energie, pesticiden en antibiotica van de landbouw is in Nederland het kleinst van alle landen ter wereld Dat bericht werd uitgezonden door de NOSFosfaatrechten en fosfaatproductie door de Nederlandse veestapel laten ook de vleesveehouderij niet ongemoeid Hieronder leest u wat de wet en het maatregelenpakket inhouden en wat consequenties zijn voor vleesveehouders In de brief bij het wetsvoorstel geeft Van Dam aan dat voor ‘ melkvee ’ gelezen moet worden alle dieren in deStichting Stimuland heeft de afgelopen jaren voor veel verschillende gemeente onderzoeken in Noordoost Nederland uitgevoerd naar de agrarische sector Wilt u ook een onderzoek naar de agrarische sector in uw gemeente, neem dan contact op met Riek via mail E rvanderharst stimuland nl of telefonisch M 06 – 13 48 88 76Hun idee is dat die op termijn wellicht kunnen worden omgezet naar melkvee Maar de sectorpartijen hebben unaniem uitgesproken dat de melkveesector het probleem rondom fosfaatproductie zelf oplost Dergelijk rechten kopen, is dus speculatief Aan de andere kant kunt u ze later wellicht weer verhuren of verkopendat de totale fosfaatproductie van melkvee onder het fosfaatproductieplafond blijft Fosfaatrecht inspecties In 2019 zijn de eerste inspecties in het kader van het fosfaatrechtenstelsel uitgevoerd De melkvee bedrijven worden administratief en fysiek gecontroleerd waarbij wordt gecontroleerdAls de fosfaatproductie van een bedrijf met melkvee in 2015 is gegroeid en dit niet gepaard is gegaan met groei van de fosfaatruimte op het bedrijf, dan betekent dit dat in geval het bedrijf in 2015 per hectare 20 kg fosfaat of meer produceert, in 2016 alsnog fosfaatruimte zal moeten worden verworven om ervoor te zorgen dat het MFO niet grotermelkveehouderij Voorwaarde om aan deze regeling mee te doen was dat al het aanwezige melkvee en jongvee binnen een termijn van zes weken van het bedrijf werd afgevoerd voor de slacht of voor export In 2017 is in het kader van de handhaving van de fosfaatproductie op het bedrijf een melkveefosfaatreferentie met een bonus malus regeling ingevoerdAls de fosfaatproductie door melkvee in 2013 groter was dan de plaatsingruimte voor fosfaat in 2013, dan krijgt het bedrijf een zogenoemde melkveefosfaatreferentie A Als de fosfaatproductie door melkvee in 2015 of volgende jaren groeit en groter wordt dan de melkveefosfaatreferentie, dan ontstaat een melkveefosfaatoverschot BOptimale rantsoen strategie het beste voor uw melkkoeien Grofweg onderscheiden we de lage kosten strategie en de optimale rantsoen strategie bij de voeding van melkkoeien In de praktijk kiezen veehouders vaak een variant hierop Juist nu de prijs voor kilogrammen geleverde vet en eiwit aantrekt, is de optimale rantsoen strategie het besteDe definitie van melkveefosfaatoverschot wordt aangepast fosfaatproductie door melkvee fosfaatruimte melkveefosfaatreferentie fosfaatafzet via voer mest overeenkomst Via een Algemene Maatregel van Bestuur worden nadere regels gesteld over de voer mest overeenkomst Bij de nadere regels moet worden gedacht aan een maximumafstandDeze nota beschrijft de voor en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn verkendMelkvee › Melkveevoeding › Een hogere melkproductie zorgt weliswaar voor een hogere fosfaatproductie per dier, maar is ook d manier om de kilogrammen vet en eiwit per koe te laten stijgen Onder de streep is dit effici nter en financieel aantrekkelijker dan een koe met een lagere melkproductieFosfaat en sectorplafond melkvee Vanaf 2013 steeg de fosfaatproductie van de melkveehouderij naar een top van 92, 7 mln kg in 2015, gevolgd door een daling naar 78, 7 mln kg in 2018 en 73, 6 mln kg in 2020 Het melkveefosfaatplafond van 84, 9 mln kg fosfaat is sinds 2018 niet meer overschredenwordt dat de nationale fosfaatproductie beneden het mestproductieplafond wordt gebracht 3 Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt 4 Advies Algemeen Na inwerkingtreding van dit Wetsvoorstel kent de minister van Economische Zaken i c de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO om niet aan bedrijven met melkveeDe stijging van de fosfaatproductie komt echter vooral voor rekening van de melkveehouderij Veel melkveebedrijven hebben in de jaren voorafgaand aan het verdwijnen van het melkquotum op 1 april 2015 hun productie opgeschroefd Hierdoor steeg de fosfaatproductie van melkvee met 2, 8 miljoen kgDe trend naar een lagere fosfaatproductie zet ook in 2020 doorDat schrijft hij in deKamerbrief over fosfaatrechtenin de melkveehouderij Ook de intensieve sectoren hadden vorig jaar een overschot op hun fosfaatproductieplafond Volgens Van Dammoeten deze sectoren daarom ook stappen nemen om de fosfaatproductie in te perken Lukt dat niet, dan zal de overheid maatregelen nemen De overheid kan dan een generieke …Brengt alles samen AgroVision biedt u slimme software voor uw melkveebedrijf Ons managementprogramma CowVision is de unieke combinatie van diermanagement, voeding en melkproductie, mineralen wetgeving, grond en gewas en financieel Oftewel, alle managementonderdelen bij elkaar in n online programmaOm de fosfaatproductie van melkvee onder het afgesproken fosfaatplafond te brengen, en te houden, heeft de Staatssecretaris een voorstel gedaan voor het invoeren van fosfaatrechten De hoeveelheid fosfaatrechten die een bedrijf met melkvee kan krijgen is afhankelijk van het aantal gehouden stuks melkvee op 2fosfaatproductie in 2013, verandert dus niet Ook voor het bepalen van de fosfaatproductie in het jaar 2014, die als referentie geldt voor het vereiste van grondgebonden groei, is het begrip melkvee van toepassing zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel2022 s populaire Rangschikking trefwoorden trends in met fosfaatproductie melkvee en Rangschikking trefwoorden Ontdek meer dan 385 van onze beste Rangschikking trefwoorden op AliExpress com, inclusief de bestverkopende Rangschikking trefwoorden merken Koop 25 van onze populairste Rangschikking trefwoorden artikelen met de beste prijs kwaliteitsverhoudingOok de intensieve sectoren hadden vorig jaar een overschot op hun fosfaatproductieplafond Volgens Van Dam moeten deze sectoren daarom ook stappen nemen om de fosfaatproductie in te perken Lukt dat niet, dan zal de overheid maatregelen nemenPer 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten een feit Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt Vanaf 1 januari 2018 mag u met uw bedrijfsmatig gehouden melkvee onder genoemde diercategorie n niet m r fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft Beschikking fosfaatrechtenDie vastgestelde fosfaatproductie zal in de vorm van fosfaatrechten aan het betreffende bedrijf worden toegekend Het referentiejaar wordt 2014 Het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt is gerelateerd aan het gemiddeld aantal stuks melkvee in …Boerenbusiness nl Het laatste nieuws op het gebied van fosfaatproductieDe Staatssecretaris heeft in een brief op 12 juli 2017 aan de Tweede Kamer het generiek kortingspercentage en uitbreiding van de knelgevallen bekend gemaakt De generieke korting is vastgesteld op 8, 3 Het doel van de wet fosfaatrechten is om er voor te zorgen dat de fosfaatproductie door melkvee vanaf 2018 …E n van de voorwaarden is, dat BEX is bedoeld ‘ voor bedrijven met overwegend melkvee ’ In de nieuwe Handreiking is opgenomen dat de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee minimaal 75 moet bedragen van de totale forfaitaire fosfaatexcretie van alle graasdieren Er is onduidelijkheid discussie over bedrijven met meer jongvee dan melkkoeien2013 2014 2015 2016 Melkveefosfaatreferentie 76 kg Aantal dieren 90 mk 8 600 kg 27 jongvee lt 1jr 27 jongvee gt 1jrVoor houders van melkvee dercategorie n 100, 101 en 102 is het verstandig tijdig te bekijken of de verwachte gemiddelde veebezetting over dit jaar past binnen de toegekende fosfaatrechten Bij de berekening van de fosfaatproductie zal gerekend moeten worden met de forfaitaire fosfaatproductie van het melkveeAcademia edu is a platform for academics to share research papersgehouden stuks melkvee op 2 juli 2015 zou zijn toegewezen en de hoeveelheid fosfaat die redelijkerwijs had kunnen worden geproduceerd op basis van de stalcapaciteit voor melkvee op 2 juli 2015 Voor de berekening zal worden uitgegaan van een melkproductie van 8 338 kg melk per koe en een fosfaatproductie van 43, 1 kg fosfaat per koeMaak maximaal gebruik van uw fosfaatrechten In 2018 heeft elk melkveebedrijf te maken met fosfaatrechten Dit heeft grote invloed op het management op melkveebedrijven Inmiddels heeft bijna iedereen duidelijk hoeveel kg fosfaat hij dit jaar mag produceren Tijd om goed na te denken hoe u met deze fosfaatrechten het meeste geld kunt verdienenStichting Stimuland heeft de afgelopen jaren voor veel verschillende gemeente onderzoeken in Noordoost Nederland uitgevoerd naar de agrarische sector Wilt u ook een onderzoek naar de agrarische sector in uw gemeente, neem dan contact op met Riek via mail E rvanderharst stimuland nl of telefonisch M 06 – 13 48 88 76
166 | 91 | 176 | 75 | 2


 

* JK - STAL