<

 

  Bng Begroting


14 N V Bank Nederlandse Gemeenten BNG OD 8 1 1 Vestigingsplaats Den Haag Nominale waarde aandelen 1525875 belang 1, 10 Bestuurlijk belang Stemrecht AvAVoor de nieuwe langlopende leningen hanteert de gemeente in 2022 een rentepercentage van 0, 5 naar boven afgeronde stand van een 20 jarige geldlening bij BNG Inschatting is dat er geen rentestijging plaatsvindt Ten opzichte van de Begroting 2022 daalt het rentepercentage voor nieuwe geldleningen met 0, 10 was 0, 6Financi le begroting Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Uiteenzetting van de financi le positie Reserves en voorzieningen Toelichting op de financi le positie Bijlagen Overzicht van baten en lasten per taakveld VaststellingsbesluitBBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BDU Brede Doeluitkering BRIK Bijzondere Realisaties Intelligente koppelingen BiSC Bibliotheek Servicecentrum BMW Bodem , Water en Milieubeleid BNG Bank Nederlandse Gemeenten BKWO Programma Hoogfrequent Spoorvervoer BOA Buitengewone opsporingsambtenarenN V Bank Nederlandse Gemeenten BNG Programma 15 Financi n Ontwikkelingen In deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting met € 275 000 gestegen van € 104 613 000 tot € 104 888 000 De wijzigingen betreffen Trend 2022 € 1 037 000 de trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voorHome Programma s Programma 1 Veiligheid Programma 2 Openbaar gebied Programma 3 Bedrijvigheid en duurzaamheid Programma 4 OnderwijsHome Programma’s Visie Leeswijzer Financieel overzicht Programmabegroting 2022 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzienDe geldstromen lopen hoofdzakelijk via de BNG Bank De saldi op de overige rekeningen worden zoveel mogelijk periodiek overgeboekt naar de hoofdrekening van de BNG Bank De gemeente werkt met een liquiditeitsprognose die periodiek wordt geactualiseerdEMU saldo begroting 2022 Beeld structureel begrotingssaldo Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 2025In de begroting 2022 is geen rekening meer gehouden met rente inkomsten vanuit de hybride lening Dit vanuit de gedachte dat BNG aan alle voorwaarden voldoet en zeer waarschijnlijk de lening zou gaan aflossen Inmiddels zijn die signalen veranderd BNG voldoet nog steeds aan de voorwaarden, maar heeft de eerste tranche van de lening nog nietDe Bank Nederlandse Gemeenten BNG schetst in de door haar uitgebrachte rentevisie onderdeel van het Economisch Beeld van maart 2017 , dat de verwachting blijft dat de Europese Centrale Bank ECB het herfinancieringstarief ook in 2017 ongewijzigd laat Hierdoor is op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarievenBNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut publieke sector Met specifieke financi le dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgerBesluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BCF BTW CompensatieFonds BIBOB Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur BIC Brainport Industries Campus BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIS Culturele basisinfrastructuur BIZDe begroting 2022 bestaat uit de oorspronkelijke ramingen van ongewijzigd beleid met daarbij de effecten van de 2e bestuursrapportage 2022 die oktober 2022 door PS is wordt vastgesteld De Commissie BBV heeft op 15 mei 2020 nadere richtlijnen gepubliceerd over de lastneming bij door provincies en gemeenten verstrekte subsidiesDe BNG zal zich bij het aanwijzen van een vervangende basisrente hierop baseren In 2022 zijn de gewijzigde overeenkomsten met daarin opgenomen de terugvalbepaling ondertekend Er heeft zich nog geen gebeurtenis, zoals hiervoor beschreven, voorgedaan, er is dan ook nog geen nieuwe basisrente aangewezenVoor 2020 en 2022 waren de vooruitzichten positief, maar die zijn door Corona en de daarmee samenhangende stijging van de werkloosheid gekeerd Risico s zijn In de begroting 2020 werd rekening gehouden met een daling van het aantal uitkeringen naar 30 000 per 31 december 2022 De omslag in de conjunctuur maakt deze daling onhaalbaarBegroting op hoofdlijnen Uitkomsten begroting 2022 Bestuur en ondersteuning Overhead en ondersteuning organisatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Veiligheid Verkeer en vervoer Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en …Begroting 2020 2023 Inleiding Financieel resultaat Leeswijzer Delen Facebook LinkedIn Twitter Terug naar navigatie Inleiding Inleiding Aanbieding begroting door college aan gemeenteraad Dit is de tweede programmabegroting van het nieuwe college dat na de verkiezingen van maart 2018 tot stand kwam De beleidsdoelen 2020 stoelen op deAls een decentrale overheid een begroting heeft van € 100 miljoen, dan is het drempelbedrag € 2 miljoen Is de begroting € 10 miljoen, dan is het drempelbedrag niet € 200 000 maar € 1 miljoen het minimum Is de begroting € 750 miljoen, dan is het drempelbedrag gelijk aan € 10 5 miljoen € 10 miljoen plus 0, 2 van € 250 miljoenDe begroting 2022 van het GNR bedraagt circa € 7, 5 mln 2022 € 6, 1 mln In de begroting 2022 is rekening gehouden met een loonstijging van 1, 3 en een prijsstijging van 1, 5 Bovenstaande bedragen voor 2022 en 2022 zijn op basis van de begroting 2022 en 2022Rente Voor het te hanteren interne rentepercentage willen we aansluiten bij de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV Het BBV gaat uit van de gemiddelde rente van de uitstaande geldleningen In onderstaande tabel de …Bij de begroting 2020 houden we rekening met een rente van 0, 3 voor kortlopende leningen Er wordt dus een inkomst van € 180 000 geraamd Mocht de kortlopende rente 1 stijgen dan betekent dit een renterisico in de begroting van € 600 000Afkorting Omschrijving APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BAG Basis Administratie Gebouwen BOAIn de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2020 Voor de berekening van de algemene uitkering 2022 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en het aantal woningen in 2020 Meerjarig zijn deze stijgingen eveneens meegerekend Bank Nederlandse GemeentenAfkorting Betekenis AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming B amp B Bed en Breakfast BBN BasisBeveiligingsNiveau BBP Bruto Binnenlands Product BBV BesluitStrategische ori ntatie en perspectief Inleiding Visie en missie Trends en ontwikkelingen BeleidsbegrotingBNG Bank kent alleen een bankenboek en geen handelsboek Het risicobeheer van BNG Bank is gericht op handhaving van het veilige risicoprofiel van de bank Dit profiel komt tot uitdrukking in hoge externe kredietratings Om deze reden hanteert BNG Bank een strak kapitalisatiebeleid, met ondergrenzen voor de leverage ratio en de Tier 1 ratioBank Nederlandse Gemeenten BNG Er is een post flexpool in de begroting opgenomen om tekorten door uitval, vertrek of veranderende wensen nog beter op te kunnen vangen Overige informatie www stichtingrijk nl Programma 4 Modern bestuur, invloedrijke inwonersDe Bank Nederlandse Gemeenten BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang Begroting 2018 is nog niet bekend afhankelijk van ALV september 2017 Na de besluitvorming in de ALV van juni 2017 is door de leden in meerderheid ingestemd Hilversum stemde tegen met het beschikbaar stellen van € 2, 8BNG Bank is volgens ratingbureau s een van de meest kredietwaardige en duurzame banken ter wereld De nettowinst van de BNG over 2017 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 420 tot EUR 450 miljoen Gemeentelijke bijdrage Geen bijdrage Wel ontvangen we jaarlijks dividend van de BNGDe begroting 2018 Syntrophos geeft een deelnemersbijdrage voor de gemeente Nissewaard van € 6 132 814 Bij de zienswijze op de ontwerpbegroting Syntrophos 2018 is door de gemeente Nissewaard aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage bijgesteld dient te worden tot het niveau van de deelnemersbijdrage 2017 € 5 565 843In de begroting 2019 gaan we ervan uit dat de gemeente lang geld zal kunnen aantrekken tegen 1, 8 begroting 2018 2, 0 uitgaande van een looptijd van 25 jaar en tegen 0, 05 begroting 2018 0, 15 voor kort geld met een looptijd lt 1 jaar Onder kort geld valt de rekening courant positie bij de BNGBank Nederlandse Gemeenten € 1, 27 per aandeel 143 052 aandelen Enexis Holding € 0, 50 per aandeel 903 150 aandelen bedrag x 1 000 Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 dividend BNG 408 23 182 182 182 182 Enexis Holding BV 736 632 451 451 451 451 Saldo 1 144De in 2014 bestuurlijk vastgestelde bezuinigingsvoorstellen en nieuwe besparingsvoorstellen als gevolg van effici ntie en schaalvoordelen zijn in de begroting 2018 verwerkt De druk op de beschikbare middelen bij de Veiligheidsregio neemt hierdoor toe en het risico op negatieve afwijkingen die niet kunnen worden opgevangen is dus groter danBot Cops Direct to the mp3 fileShowNotes Archive of links and Assets clips etc 1039 noagendanotes com Sign Up for the newsletter New Directory Archive of Shownotes includes all audio and video assets used archive noagendanotes com The No Agenda News Network noagendanewsnetwork com RSS Podcast Feed Get the No Agenda News App for …Begroting 2020 in n oogopslag Programma s Programma s Programma Samenleving Programma Samenleving Kaderstellende beleid notities Sport, Cultuur en Onderwijs Sport, Cultuur en Onderwijs Effecten opgave en actiesDaarom wordt er bij de begroting 2022, geen bijdrage vastgesteld voor de komende zes jaar Op basis van de verwachte loonontwikkeling zijn de bijdragen van de gemeenten conform de huidige afspraken met 2 procent verhoogd ten opzichte van het budget 2022De BNG tracht ook komend jaar weer bij te dragen aan de algemene dekkingsmiddelen van de organisatie Indicatoren Geen Taakvelden Treasury Financi n Vermogenspositie De BNG heeft ultimo 2017 een eigen vermogen van € 4 953 miljoen euro Risico s BNG Bank is volgens ratingbureau s een van de meest kredietwaardige en duurzame banken terBNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld 4 2 Risicobeheersing toezicht, advisering en invloed Jaarlijks ontvangt de gemeente de jaarrekening, het jaarverslag en eventueel andere ter zake zijnde voorstellen van de BNG ter vaststelling in de algemene vergadering van aandeelhouders 5Indien de BNG Bank een aan de gemeente verstrekte lening overdraagt aan een andere decentrale overheid, dan wordt deze andere decentrale overheid de nieuwe crediteur Rente en aflossing zijn in dat geval niet langer verschuldigd aan BNG Bank, maar aan de decentrale overheid die de vordering heeft overgenomenHet weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financi le positieVoor het jaar 2022 is een dividenduitkering van € 53 500 geraamd De dividenduitkering over 2019 bedroeg € 52 997 In verband met het besluit van de BNG bank om de uitbetaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval na 31 december 2020 is het begrote dividend ad € 53 500 voor 2020 afgeraamd en in 2022 bijgeraamdVoor een toelichting op de gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de Grondslagen van deze begroting c q de paragraaf lokale lasten De post onvoorzien is, conform bestuursakkoord, geraamd op € 1 miljoen Bij de dividenduitkering is een bedrag geraamd voor dividend van de BNG en Enexis Zie hiervoor tevens de paragraaf Verbonden partijenBedrag x € 1 000 Rekening Begroting Begroting 2022 Begroting Begroting Begroting Programma 2019 2020 Lasten Baten Saldo 2022 2023 2024 Taakvelden 0Renteresultaat OD 8 1 1 Het renteresultaat is bij Begroting 2018 voor de jaren 2018 en 2019 met € 298 000 naar boven bijgesteld De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de aflossing van de Pallas lening is doorgeschoven van 2018 naar 2019NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG Bank Vestigingsplaats Den Haag Doel BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang publieke sector Met gespecialiseerde financi le dienstverlening draagt BNG Bank bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgerBank Nederlandse Gemeenten NV BNG • Nederlandse Waterschapsbank NV NWB • REMU Houdstermaatschappij NV • Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV OMU • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht B V Overige verbonden partijen • Fonds Nazorg gesloten stortplaatsenBank Nederlandse Gemeenten N V Gemeenschappelijke regelingen Wat is de bijdrage aan dit thema Via financi le dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgerAanbieding begroting door college aan gemeenteraad Het college van Wormerland biedt de gemeenteraad met dit document de laatste concept begroting aan in de lopende bestuursperiode 2018 2022 Het laatste volle jaar van een bestuursperiode is normaalgesproken een bestuurlijk belangrijk oogstjaar De oogst is kleiner dan waarop werd gedoeldHome Programma’s Visie Leeswijzer Financieel overzicht Programmabegroting 2022 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzienFinanci le begroting Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Uiteenzetting van de financi le positie Reserves en voorzieningen Toelichting op de financi le positie Bijlagen Overzicht van baten en lasten per taakveld VaststellingsbesluitEMU saldo begroting 2022 Beeld structureel begrotingssaldo Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 2025Home Programma s Programma 1 Veiligheid Programma 2 Openbaar gebied Programma 3 Bedrijvigheid en duurzaamheid Programma 4 OnderwijsHet BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage het verschil maken Dat betekent dat onze bijdrage in verhouding moet staan tot de totale begroting De bedragen die het BNG Cultuurfonds ter beschikking stelt liggen tussen 2 500 euro en 15 000 euroBegroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 Verlaging project WOZ Herhuisvesting Gewogen gemiddelde 2 1, 334 Baten Bijdragen deelnemers GR Haarlemmermeer 3 932 500 34 653 78 650 3 870 200Primitieve begroting GR Promen 2020 9 Financiering Promen beschikt over een rekening courant kredietfaciliteit bij de BNG De financieringsstructuur is in 2017 aangepast Dit houdt verband met de volgende nieuwe ontwikkelingen De invoering van het Lage Inkomensvoordeel LIV per 1 januari 2017 Daardoor worden de loonkosten verlaagdDe programmering is in de begroting 2020 verwerkt Er wordt parallel gewerkt aan het uitvoerings programma voor het watersysteem, het onderzoeksprogramma en het uitvoeringsprogramma voor de regionale keringen De activiteiten vallen onder de bestuurlijke programma’s waterveiligheid en watersysteemIn de begroting 2022 is geen rekening meer gehouden met rente inkomsten vanuit de hybride lening Dit vanuit de gedachte dat BNG aan alle voorwaarden voldoet en zeer waarschijnlijk de lening zou gaan aflossen Inmiddels zijn die signalen veranderd BNG voldoet nog steeds aan de voorwaarden, maar heeft de eerste tranche van de lening nog nietNaar hoofdinhoud Publicaties gt Begroting 2022 gt Paragrafen Standaard contrast Hoog contrast BijlagenBij een gemeenschappelijke regeling gaat het dan om het aandeel op basis van de vaste gemeentelijke bijdragen zoals de algemene inwonersbijdrage in de Begroting 2019 van de verbonden partij, maar bij andere verbonden partijen zoals N V s kan het gaan om bijvoorbeeld het dividend op basis van het percentage aandelenDe huisbankier van de gemeente Venray is de BNG Bank Daarnaast heeft de gemeente betalings verkeerrelaties met Rabobank en Binck Bank Overtollige middelen worden verplicht dagelijks automatisch gestort op een bankrekening bij het Rijk, het z g zero balancing schatkistbankierende BNG zoekt Participeren in het warmtenet Invloed mogelijk tijdens aanleg, uitvoering en beheer Er is een financieel risico Het drukt het op de gemeentelijke begroting en het WEB kan failliet gaan zonder extra inleg van de WijkEnergieVereniging via de bewoners bij tegenvallende resultaten Ja De initiatiefnemers en bewoners zien dit als eenIn de begroting 2022 zijn deze mutaties reeds meegenomen 1 940 S In tegenstelling tot de verwachting in de zomerrapportage is door BNG wel dividend toegekend, maar voor een lager bedrag dan begroot Per saldo levert dit € 542 000 minder aan dividendopbrengsten op dan begroot in de zomerrapportage gingen wij nog uit van € 880 000BNG Bank biedt financi le diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer Ook participeert de bank in publiek private samenwerking Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindtSaldo begroting na de laatste begrotingswijzigingen raad 09 12 332 000 V Jaarrekeningresultaat 2020 3 576 000 V Verschil 3 244 000 V Toelichting op het resultaat De in oktober 2019 door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2020 had een positief exploitatieresultaat van € 13 000 In loop van het jaar is de gemeenteraadHet aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij ten minste drie financi le instellingen, waaronder de Bank Nederlandse Gemeenten BNG Algemene ontwikkelingen De uitbraak van het coronavirus Covid 19 leidt dit jaar tot een mondiale recessie De wereldeconomie zal in 2020 met ca 3, 5 krimpenFinanci le begroting Bijlagen De BNG bundelt de klantvraag, doet een beroep op de financiele markt dat aansluit op de behoefte van beleggers De BNG heeft zodoende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen Publiek belangkredietfaciliteit van de BNG De binnen de begroting nog voor invulling beschikbare vernieuwingsmiddelen zullen zoveel mogelijk worden ingezet voor het realiseren van de ambities uit het instellingsplan ‘Excelleren in vrijheid’ In de begroting 20120207 is rekening gehouden met de effecten van de huidige CAO, die loopt tot en met 1 juli 2016makkelijker inzicht in begroting en verantwoording is noodzakelijk Een transparante begroting en jaarverslag, die goed vergelijkbaar is met andere gemeenten, is ook de doelstelling van de vernieuwde BBV die sinds 2017 van toepassing is Meer aandacht voor beleid, doelstellingen en met minder cijfers om de toegankelijkheid te vergrotenOnder het programma Financi n valt de verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten BNG Wij zijn aandeelhouder van deze bank, samen met andere overheden Zo kunnen we een op onze taak toegesneden financi le instelling waarborgenAfwijkingen op de lopende begroting 3 0 1 Teruggave Visma Idella 75, 0 4 0 1 Accountantskosten 40, 0 30, 0 30, 0 30, 0 30, 0 5 0 3 Verlagen huurinkomsten werkterrein kabel amp leidingen trac 56, 0 6 0 4 ICT kosten 70, 0 120, 0 50, 0 50, 0 50, 0 7 0 4 Budget doorontwikkeling organisatie doorschuiven 100, 0 100, 0 8 0 5 Dividend BNG 116, 0BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financi le markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aanPrognose o b v begroting 2018 en jaarrekening 2017 x € 1 000 Aanvullende informatie De beherend vennoot van Airport Garden City C V is OMALA N V Voor deze partij zijn dezelfde risico’s enbeheersmaatregelen van toepassing als bij de verbonden partij OMALA N VHet weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financi le positieBetreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten BNG Saldo van de financieringsfunctie De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaatbegroting 2020 begroting 2022 begroting 2022 begroting 2023 Saldo begroting cf meerjarenraming 2020 2023 excl buffer 433, 3 1 600, 7 866, 8 1 596, 7 Grondslagen, kaders en ontwikkelingen van buitenaf welke niet te be nvloeden zijn 1 divers Effect decembercirculaire 2019 3, 6 3, 0 47, 2 62, 8 2 divers Effect meicirculaire 2020 PM PM PM PMBank Nederlandse Gemeenten N V Algemene Middelen Deelnemingen Algemene gegevens Vestigingsplaats Den Haag Publiek belang De BNG is opgericht 1914 om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens de gemeenten Bestuurlijk belangBNG aangeschaft Deze beleggingsportefeuille wordt beheerd door ABN Amro MeesPierson en heeft het risico profiel ‘zeer defensief’ De laatste obligatie wordt Begroting 2022 Vanaf 2022 werken we aan onze missie langs vijf thema’s, als omschreven in het beleidsplan 2022 2025Vlnr P H Sleeking, M M van der Kraan, A W Kolff, P J Heijkoop, B C M Stam, M D Burggraaf, H van der Linden A W Kolff, burgemeester PortefeuilleBEGROTING 2009 2012 in n oogopslag In de Begroting 2009 en meerjarenraming 2010 2012 zijn de gevolgen van de actualisatie van het budgetverdeelsysteem BVS venArerkt De actualisatie BVS geeft voor 2009 een nadelig effect van € 1, 7 min Dit bedrag is verdeeld in een bezuiniging op materieel en een bijstelling van de personele sterktebedragen x € 1 mln Financi le vaste activa Werkelijk 2018 2019 2020 2022 2022 2023 Deelnemingen 3 5 5 5 5 5 Verstrekte leningen aan derden 44 35Programma OD Verbonden partij Doel 7 7 1 1 N V Bank Nederlandse Gemeenten BNG Belegging 7 7 1 1 Nederlandse Waterschapsbank N V NWB BeleggingDe Vervoerregio, GGD Amsterdam Amstelland, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, stichting Rijk, Amstelland Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begroting 2022 aan de raad aangeboden Daarnaast heeft Groengebied Amstelland een begrotingswijziging voor 2020website gemeente ouder amstel Opening van de vergadering 2 20 01Transparantie over onze bedrijfsvoering en financiering vinden wij belangrijk In onze publicaties en presentaties vindt u een toelichting op onze actuele cijfers en ontwikkelingenBestuur en ondersteuning Verbonden partijen Home Programmaplan Bestuur en ondersteuning Verbonden partijen Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG Vereniging Drentse GemeentenBank Nederlandse Gemeenten BNG Enexis Zonnepark Oosterweilanden Deelnemingen in Verenigingen en Stichtingen Dimpact Euregio Op de volgende bladzijden wordt conform de richtlijnen van de BBV Besluit Begroting en Verantwoording en de financi le verordening van de gemeente Twenterand een nadere uitwerking per verbonden partij1 Algemene financi le toelichting 1 1 Personalia 1 2 Algemeen beeld 1 3 Leeswijzer 1 4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen 2 Programmaplanbegroting 2022 We hebben ook de verwachting dat u, gegeven de ervaring in de voorgaande jaren, in uw begroting komt tot realistische ramingen voor 2022 en de daaropvolgende jaren De realisatie van de budgetten bij uw jaarrekening 2019 geven daarbij doorgaans een …begroting FOD ADA ’s Algemene rekening Art 81 van de Wet Defensie FOD AOI ’s Algemene rekening Art 93 van de Wet Schema 1 Federale comptabiliteit Module Algemene Boekhouding gt Algemene inleiding FEDCOM 2 Toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden 1 2 1 Moderniseren van de federale comptabiliteit en2020 in evenwicht was Als dat zo is, dan moeten bij de begroting 2018 minimaal de laatste 2 jaarschijven in evenwicht zijn 2020 en 2022 2 Als u ons de jaarrekening en begroting op tijd stuurt Dit betekent U stuurt ons de jaarrekening v r 15 juli 2017 U stuurt ons de begroting v r 15 november 2017Verbonden Partijen Werkelijjk Prognose Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dethon excl rijksbijdrage 0 0 50 862 250 000 250 000 250 000 GGDBNG Bank NV Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Vestigingsplaats Den Haag Doelstelling en openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger Relatie met programma 13De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier voor overheden Bestuurlijk belang Het college benoemt uit zijn midden een vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van Aandeelhouders wethouder Bekhuis Groothuis Tubbergen bezit 30 000 aandelen 0, 05387 Financieel belangDeze verbonden partij draagt niet bij aan n specifiek beleidsdoel in de Begroting De baten en lasten worden verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen en financiering Kerntaak van BNG Bank is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overhedenDe begroting voor 2022 wordt opgesteld zonder rekening te houden met een eventuele impact van de Omgevingswet Uitgangspunt is nl dat de gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd voor eventuele nieuwe taken als gevolg van de Omgevingswet De Bank Nederlandse Gemeenten BNG , opgericht in 1914, is de bank van en voor overheden enDe BNG is een structuurvennootschap De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen 1 stem per aandeel van € 2, 50Financi le begroting Overzicht van baten en lasten Toelichting overzicht van baten en lasten Uiteenzetting van de financi le positie Reserves en voorzieningen Toelichting op de financi le positie Bijlagen Overzicht van baten en lasten per taakveld VaststellingsbesluitHome Programma s Programma 1 Veiligheid Programma 2 Openbaar gebied Programma 3 Bedrijvigheid en duurzaamheid Programma 4 OnderwijsDe huisbankier van de gemeente Venray is de BNG Bank Daarnaast heeft de gemeente betalings verkeerrelaties met Rabobank en Binck Bank Overtollige middelen worden verplicht dagelijks automatisch gestort op een bankrekening bij het Rijk, het z g zero balancing schatkistbankierenProgrammabegroting Gemeente Ouder Amstel 2022 2025 Gemeente Ouder Amstel Inhoudsopgave Algemeen Programma s Paragrafen Financi le begrotingHome Programma’s Visie Leeswijzer Financieel overzicht Programmabegroting 2022 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzienEen tweede verbonden partij is de N V Bank Nederlandse Gemeenten BNG De provincie Flevoland heeft een beperkt aandeel in de bank De instelling verzorgt als systeembank voor het betalingsverkeer van de decentrale overheden en zij is verantwoordelijk voor het schatkistbankieren door gemeenten en provinciesEMU saldo begroting 2022 Beeld structureel begrotingssaldo Staat van reserves en voorzieningen begroting 2022 2025Op basis van de begroting 2018 wordt een meerjaren financieringsbehoefte opgesteld Uit bovenstaand schema blijkt dat de komende jaren alleen in het jaar 2018 en 2019 financiering nodig is Beleidsvoornemen financieringIn de begroting 2022 is geen rekening meer gehouden met rente inkomsten vanuit de hybride lening Dit vanuit de gedachte dat BNG aan alle voorwaarden voldoet en zeer waarschijnlijk de lening zou gaan aflossen Inmiddels zijn die signalen veranderd BNG voldoet nog steeds aan de voorwaarden, maar heeft de eerste tranche van de lening nog nietProgramma s Samenwerkend en Verbindend Dordrecht Leefbaar en Veilig Dordrecht Verbonden partijen GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid M D Burggraaf VVD , wethouder Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Toerisme, Markten en Wijkeconomie, Levendige Binnenstad, Evenementen, Financi n inclusiefVoor onze gemeente is voor het begrotingsjaar 2022 de volgende drempel voor schatkistbankieren van toepassing begrotingsomvang schatkistbankieren € 67 805 800 € 1 356 100 Ondanks de verhoging van de drempel schatkistbankieren is in de overeenkomst met de BNG vastgelegd dat bedragen vanaf € 400 000 automatisch worden afgeroomd naarOverzichten BNG Bank NV Home Programma s Overzichten Treasury Verbonden partijen Treasury Wat mag het thema kosten Portefeuillehouder sOpenbaar belang doel De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang Volgens de statuten is de BNG quot bankier ten dienste van overheden quot , zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, …Begroting 2020 2023 Inleiding Financieel resultaat Leeswijzer Delen Facebook LinkedIn Twitter Terug naar navigatie Inleiding Inleiding Aanbieding begroting door college aan gemeenteraad Dit is de tweede programmabegroting van het nieuwe college dat na de verkiezingen van maart 2018 tot stand kwam De beleidsdoelen 2020 stoelen op deBijlage Langlopende geldleningen Naam Oor Laatste Rente Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo spronkelijke Jaar 31 12 31 12 31 12 31 12 31 12 lening 2022Financi le ontwikkelingen meerjarenbegroting Het vertrekpunt voor de Kaderbrief 2022 2024 vormt de in uw raad vastgestelde meerjarenbegroting 2020 2023 Die sloot in alle jaren met een per saldo tekort, maar vertoonde in 2022 een positief structureel saldo, waarmee we voldeden aan de wet en regelgeving om f het eerste jaar, f het laatste€ 0 begroting 2022 Risico s De gemeenschappelijke regeling GGD amp VeiligThuis beschikt zelf niet over weerstandscapaciteit waardoor risico’s door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen In de risicoparagraaf in de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GR is een inschatting gemaakt van de financi le risico’sNaar overige onderdelen Rol van de raad Regio Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Gooi en VechtstreekIn de meerjarenbegroting is sprake van een schuldentotaal van € 31, 9 miljoen begin 2022 en € 40, 6 miljoen eind 2025 Er is dan nog sprake van € 12, 4 miljoen ruimte onder het schuldenplafond Om de rentekosten laag te houden wordt een zo groot mogelijk beroep gedaan op het rekening courantkrediet van de BNG en overige korte termijnBNG Bank biedt financi le diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer Ook participeert de bank in publiek private samenwerking Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindtHet bij de begroting voor gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0, 5 worden afgerond Het omslagrentepercentage wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activaDe begroting 2018 2022 biedt ruimte voor verdere verlaging van de OZB 3 Zelfs na de verlaging die in 2018 al is doorgevoerd Harmonisatie Voor belastingjaar 2018 is de tarieventabel behorende bij de Legesverordening die we tegelijk met deze begroting aanbieden verder geharmoniseerd met Geldrop Mierlo en Son en BreugelHet weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor we geen maatregelen hebben getroffen, maar die voor de financi le positieDe totale begroting VRT voor 2022 heeft een omvang van 59, 3 miljoen euro Het gemeentelijk aandeel daarvan is geraamd op 47, 8 miljoen euro De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2022 toegenomen met 1, 1 miljoen euro 2, 4De BNG bank is een van de meest kredietwaardige banken ter wereld BNG bank werd eind 2015 door De Nederlandsche Bank aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank Een bank waarvan een faillissement de rest van het financi le systeem en de re le economie ernstige schade kan berokkenenBNG publiceert geen begroting Het laatst bekende resultaat na belastingen was in 2014 € 126 miljoen Bron jaarrekening 2014 BNG Ontwikkelingen De financi le vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief De BNG wordt geconfronteerd met toenemende kosten als gevolg van toenemende rapportageverplichtingen enTot en met 2029 kan er daardoor € 17, 8 mln ge nvesteerd worden boven op de nu in de begroting opgenomen vervangingsinvesteringen Indien deze investeringen volledig onder het van kracht zijnde afschrijvingsplafond van € 100 000 zouden vallen, wordt dit plafond in de gehele verslagperiode naar verwachting niet overschredenHet opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld Financiering betreft de wijze waarop de gemeente Nuenen de benodigde geldmiddelen aantrekt en tijdelijke overtollige geldmiddelen belegtMet ingang van 2020 is BNG Bank NV nieuwe huisbankier van de gemeente Utrecht, dit als gevolg van de uitkomst van de in 2019 uitgevoerde aanbesteding van het betalingsverkeer BNG Bank volgde daarmee ABN Amro op als huisbankier Dat wil niet zeggen dat de gemeente Utrecht geen ABN Amro bankrekeningen meer heeftBij de begroting en jaarrekening rapporteren gemeenten over alle taakvelden, dus ook over dit taakveld Dit vergroot het inzicht in de omvang van de overhead voor raadsleden De gemeente kan in haar begroting en jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering nadere informatie verstrekken over de centraal begrote overheadBNG Bank, gevestigd te Den Haag, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang Met gespecialiseerde financi le dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgerBank Nederlandse Gemeenten € 1, 02 per aandeel Enexis Holding € 0, 67 per aandeel bedrag x 1 000 Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2023 dividend BNG 362 408 146 146 146 146 Enexis Holding BV 624 742 623 623 623 623 Saldo 986 1 150 769 769 769 769 RendementDe Bank Nederlandse Gemeenten BNG schetst in de door haar uitgebrachte rentevisie onderdeel van het Economisch Beeld van maart 2017 , dat de verwachting blijft dat de Europese Centrale Bank ECB het herfinancieringstarief ook in 2017 ongewijzigd laat Hierdoor is op korte termijn ook geen aanleiding voor hogere Europese geldmarkttarieven14 N V Bank Nederlandse Gemeenten BNG OD 8 1 1 Vestigingsplaats Den Haag Nominale waarde aandelen 1525875 belang 1, 10 Bestuurlijk belang Stemrecht AvADe begroting en daarmee de bijdrage van Midden Drenthe aan het Recreatieschap Drenthe voor 2018 ligt fors hoger dan de lijn die wordt gehanteerd in onze eigen meerjarenraming voor het Recreatieschap Drenthe Bank Nederlandse Gemeenten BNG Bank Vestigingsplaats Den Haag RechtsvormIn de begroting 2018 van de HVC is een totale garantstellingsprovisie geraamd van € 6, 05 miljoen Hiervan zal ongeveer € 1, 005 mln naar de VVI gaan op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit Het aandeel van Heerhugowaard hierin is ca € 150 000 NV Bank Nederlandse Gemeenten BNG Vestigingsplaats Den HaagIn de begroting 2019 gaan we ervan uit dat de gemeente lang geld zal kunnen aantrekken tegen 1, 8 begroting 2018 2, 0 uitgaande van een looptijd van 25 jaar en tegen 0, 05 begroting 2018 0, 15 voor kort geld met een looptijd lt 1 jaar Onder kort geld valt de rekening courant positie bij de BNG
155 | 13 | 108 | 54 | 157


 

* JK - STAL