<

 

  Školský Kalendár /23


Školsk corona kalend r ssoŠ buovec 17, oŠice tento alend r vzniol poČas orona r zy ao odpor Čanie zachov vaniu si zdravia a z roveŇ ao naŠe ciele a …Pozrite si v pis školsk ch pr zdnin na rok 2022 na Slovensku Presn d tumy vianočn ch, veľkonočn ch, polročn ch, jarn ch a letn ch pr zdnin na SlovenskuPl novac kalend r na rok 2022 pracovn kalend r obsahuje prehľad pracovn ch dn a hod n za 1 a 2 polrok 2022, zoznam št tnych sviatkov a ďalš ch dn pracovn ho pokoja, d tumy zmeny letn ho času a školsk pr zdniny na školsk rok 2022 2022Stolov kalend r Krajina 2022 T ždenn stoln kalend r na rok 2022 Kalend r je v česko slovenskom form te Kalend r je doplnen o fotografie krajiny Kalend r obsahuje česk a slovensk men , sviatky, pam tn dni a f zy mesiaca S časťou kalend ra je aj prehľad na cel rok Rozmer kalend ra 23 , 1 cm x 14, 5 cmŠkolsk vzdel vac program Školsk poriadok Pracovn poriadok Usmernenie k z pisu do 1 ročn ka na šk rok 2022 23 Školsk obvod Tlačiv k z pisu Žiaci a rodičia Zoznam pom cok Školsk časopis Term ny školsk ch pr zdnin Kalend r Dnes je Streda 27 4 2022Každodenn aktu lne ot zky a odpovede k tejto t me prin šame aj v SEKCII FAQ Na novink ch v školskom z kone a ďalš ch legislat vnych prav ch platn ch od 1 1 2022 sa podieľali aj odborn ci z Inklucentra a Inklukoal cie V s rii čl nkov Novela školsk ho z kona 2022, V m postupne predstavujeme novinky, na ktor chPojem školsk podporn t m V s rii čl nkov Novela školsk ho z kona 2022, V m postupne predstavujeme novinky, na ktor ch sme sa priamo podieľali Školsk podporn t m – z kon 138 2019 v prepojen so zmenami školsk ho z kona zav dza v 84a tento nov pojem na označenie t mu odborn ch zamestnancov a školsk hoZ kladn škola, Komensk ho 23 , Bardejov Z PIS ŽIAKOV DO 1 ROČN KA PRE ŠK ROK 2022 2023 Z pis prv kov prebieha od 1 4 2022 Prij manie prihl šok JE AKT VNE Možnosti vyplnenia prihl šky Elektronick prihl ška Z pisn l stok 2022 23 pdf Podrobnejšie inform cie o z pise n jdete TU Z pis prv kov na školskStredn odborn škola technick na Kukuč novej 23 v Košiciach je št tnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košick samospr vny kraj Nach dza sa neďaleko centra mesta v bl zkosti spojov mestskej hromadnej dopravy zo všetk ch mestsk ch čast Koš c, z autobusovej a železničnej stanice v tichom prostred Are l tvorPozrite si v pis školsk ch pr zdnin na rok 2022 v Rak sku D tum vianočn ch, veľkonočn ch, polročn ch, jarn ch a letn ch pr zdnin v Rak skuŠkolsk kalend r Pl n pr ce S kromn stredn odborn škola, Bukoveck 17, Košice September 2017 Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 1 Sviatok Deň stavy SR 2 3 4 23 Ulica nem šancu 24 25 26 Svetov deň jazykov Cezpoľn beh 27 ZRPŠPl novac kalend r na rok 2022 obsahuje prehľad pracovn ch dn a hod n za 1 a 2 polrok 2022, zoznam št tnych sviatkov a ďalš ch dn pracovn ho pokoja, d tumy zmien letn ho času a školsk pr zdniny v kalend rnom roku 2022 Rok m 365 dn , z ktor ch je 251 pracovn ch dn , s platen mi sviatkami 261 pracovn ch dnŠkolsk kalend r 2022 2022 stolov kalend r Objedn vku na dobierku prijat v pracovn deň do 13 30 expedujeme ihneď, najnesk r na druh deň Netradičn kalend r s veľmi tradičnou t mou – ŠKOLA T ždňov stolov kalend r obsahuje rozvrh hod n, “ťah ky“ zo slovensk ho jazyka, matematiky, fyziky, ch mieStolov Poľovn cky kalend r 2022, 23 , 1 14, 5 cm Obľ ben stolov kalend r s fotografiami Miroslava Hl vka pre milovn kov poľovn ctva a divokej zveri Slovensk kalend rium dopĺňaj inform cie o aktivit ch zveripridan 17 01 2022 Nov školsk kalend r S radosťou oznamujeme, že tento t ždeň sa bude každ žiak a zamestnanec tešiť z n šho nov ho školsk ho kalend ra na rok 2022 ĎakujemeStolov kalend r Slovensko 2022, 23 , 1 14, 5 cm P sobiv sn mky slovenskej krajiny a pam tihodnost v stolovom kalend ri s priestorom na pozn mky Ospravedlňujeme sa, ale produkt už nie je v našej ponukeŠkolsk vek 1 a 2 stupeň ZŠ Deti školsk ho veku z skavaj z klady pravopisu, rozv jaj slovn z sobu a č taj texty primeran ich schopnostiam Okrem in ho učia sa vyjadrovať v kr tkych stnych prejavoch, odpovedať na ot zky a pracovať s textom tak, aby mu porozumeli a obohatili sa nov mi poznatkamiPl novac kalend r na rok 2022 Pl novac kalend r na rok 2022 obsahuje prehľad pracovn ch dn a hod n za 1 a 2 polrok 2022, zoznam št tnych sviatkov a ďalš ch dn pracovn ho pokoja, d tumy zmeny letn ho času a školsk pr zdniny na školsk rok 2020 2022Školsk kalend r 2020 2022 Rozvrh hod n, školsk pr zdniny, slovn druhy, vzory a p dy, vybran slovReport ž TV RužinovŠkolsk špeci lny pedag g V tame V s na str nke školsk ch špeci lnych pedag gov Z kladnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach denne medzi 13 00 – 14 00 hodinou, alebo v dohodnutom individu lnom stretnut Teš me sa na V sŠkolsk pr zdniny Kraj Trvanie Jesenn 30 31 10 2017 všetky 30 10 2017 31 10 2017 Vianočn 23Najlepšie Ubytovanie školsk v lety ⭐️ Vyberte si z najv čšej ponuky až 200 overen ch ubytovan ⭐️ Rezervujte priamo u majiteľa za najnižšiu cenu ⭐️ Ubytovanie školsk v letyZŠ Sačurov je naša škola Je to veľk vidiecka škola pln r znorod ch det , modern ch technol gi a zauj mav ch aktiv t Viac v m povie n š školsk webTerm ny školsk ch pr zdnin na školsk rok 2016 2017 Jesenn pr zdniny 28 okt ber 31 okt ber, n stup do školy 2 november 2016 Vianočn pr zniny 23 december 2016 5 janu r 2017, n stup do školy 9 janu r 2017A Ak Vaše dieťa ešte nenavštevovalo Školsk klub det pri našej škole, je potrebn vyplniť žiadosť o prijatie a doručiť ju vedeniu školy Na z klade žiadosti vyd riaditeľka školy Rozhodnutie o určen mesačn ho pr spevku na čiastočn hradu n kladov spojen ch s činnosťou ŠKD Rovnako tak je potrebn vDost vajte inform cie od školy priamo do V šho mobilu ZŠ Hroncova 23 , Košice škola pln prekvapen Škola so športov m zameran m I stupeň korčuľovanie na ľade, II stupeň basketbal SLEDUJTE N S AJ NA FACEBOOKU ZŠ Hroncova 23 , Košice aj na FacebookuŠkolsk dokumenty Protikorupčn konanie Pr stup k inform ci m V chovn poradca Ochrana osobn ch dajov Št dium Vzdel vanie Študijn odbory Školsk vzdel vac program Učebn pl ny Typy št dia Voliteľn predmety Maturitn sk šky Športov pr pravaSpojen škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS, ZŠ s MŠ pri zdravotn ckom zariaden Pod kalv riou 941, 955 01 Topoľčany 421 038 5 320 531, 038 5 323 312Školsk rok 2022 22 Školsk rok 2020 21 Školsk rok 2019 20 Školsk rok 2018 19 Školsk rok 2017 18 Školsk rok 2016 17 Školsk rok 2015 16 Školsk rok 2014 15 Dokumenty arch vPl novac kalend r na rok 2022 Pl novac kalend r na rok 2022 obsahuje prehľad pracovn ch dn a hod n za 1 a 2 polrok 2022, zoznam št tnych sviatkov a ďalš ch dn pracovn ho pokoja, d tumy zmeny letn ho času a školsk pr zdniny na školsk rok 2020 2022Čo čakať od roku 2017quot Ďakujeme v m za ochotu a stretovosť pri spracovan loga, v bere kalend rov a in ch kancel rskych potrieb pre našu spoločnosť, oceňujeme veľmi širok a r znorodŠkolsk florbalov turnaj vyhrala trieda III EA Blahožel me See more of Stredn priemyseln škola dopravn , Študentsk 23 , 91745 Trnava on Facebookquot Ďakujeme v m za ochotu a stretovosť pri spracovan loga, v bere kalend rov a in ch kancel rskych potrieb pre našu spoločnosť, oceňujeme veľmi širok a r znorodKalend r Rozvrh O škole Navig cia Hlavn str nka P somn vyhl senie o bezpr znakovosti Školsk poriadok Vianočn sa zač naj 23 decembra 2020 a končia 7 janu ra 2022 Vyučovanie sa zač na 8 janu ra 2022 piatok Polročn5 2022 v čase od 0 00 do 23 59 hod Krit ri prij macieho konania pre školsk rok 2022 2023 bud zverejnen na webovej str nke Gymn zia A Sl dkoviča do 28 febru ra 2022 podrobn inform cie na str nke Ministerstva školstva Usmernenie k prij maciemu konaniu na stredn školy pre školsk rok 2022 2023Dňa 13 04 2022 sa žiaci našej školy z častnili okresn ho predkola v minifutbale žiakov a žiačok 1 stupňa z kladn ch šk l 23 ročn ka McDonald’s Cup 2022 2022 Z piatich z častnen ch šk l sme sa umiestnili na treťom nepostupovom mieste S bilanciou dve v hry a dve prehryV dňoch 23 05 2022 25 05 2022 v čase od 14 00 do 17 00 sa uskutočn zber papiera Kontajner bude pristaven na parkovisku pri škole zozadu od kostola Požiadavky Papier treba mať zviazan Zbierame noviny a časopisy Žiadame V s, aby ste krabice využ vali v čo najmenšej miere nepouž vať igelit28 04 2022 Z pis det do materskej školy na školsk rok 2022 23 Z pis det do materskej školy na školsk rok 2022 23 sa uskutočn od 2 m ja do 31 m ja 2022N brežie 4 apr la 1936 23 , 03101 Liptovsk Mikul š 421 x 445524989Riaditeľ Z kladnej školy s materskou školou, J V Dolinsk ho 2, Martin ako pr slušn spr vny org n podľa 150 ods 5 a 150a ods 2 p sm c Z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van školsk z kon a o zmene a doplnen niektor ch z konov oznamujePytagori da školsk kolo 5 roč 48 z častnen ch, 8 post pilo do okresn ho kola 6 roč 23 z častnen ch, 4 post pili do okresn ho kola 7 roč 22 z častnen ch, 1 post pilo do okresn ho kola 8 roč 34 z častnen ch, 0 post pilo do okresn ho kolaMatematick olympi da 2022 Zo stredn ch šk l sa jej z častňuj predovšetk m žiaci gymn zi Stredn priemyseln škola v Dubnici nad V hom sa každ rok z častňuje vyšš ch k l krajsk kol ako jedna z m la stredn ch odborn ch šk l na Slovensku Feb 23V dňoch 23 05 2022 25 05 2022 v čase od 14 00 do 17 00 sa uskutočn zber papiera Kontajner bude pristaven na parkovisku pri škole zozadu od kostola Požiadavky Papier treba mať zviazan Zbierame noviny a časopisy Žiadame V s, aby ste krabice využ vali v čo najmenšej miere nepouž vať igelitPrij mačky na stredn školy 2022 2023 Len jedna prihl ška na stredn školu Od 1 janu ra 2022 plat novela školsk ho z kona, podľa ktorej už rodič z konn z stupca dieťaťa vypĺňa len jednu prihl šku na stredn školu, v ktorej uvedie v porad podľa z ujmu najviac 2 netalentov odbory a najviac 2 talentov odbory2022 Riaditeľ Z kladnej školy s materskou školou v Prakovciach oznamuje všetk m žiakom z kladnej školy a ich rodičom, že z d vodu zv šen ho v skytu pr padov v rusov ho ochorenia COVID 19 sa naša škola riadi podľa oranžovej f zy školsk ho semaforaOznam pre osoby vstupuj ce do objektu školy a školsk ho zariadenia Nikto s pr znakmi infekcie d chac ch ciest, ktor by mohli zodpovedať zn mym pr znakom ochorenia COVID 19 neprimeran nava, bolesť hlavy a tela, zv šen telesn teplota, kožn vyr žka, n dcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažen d chanie, zn mky ochorenia tr viaceho traktuNa z klade poverenia radu PSK doručen m v zvy predsedu PSK na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, 091 01 Stropkov bola v určenom term ne 23 11 2022 od 19 00 hod do 21 00 hod vykonan voľba členov do RŠ z radov z stupca rodičov V zva na konanie volieb bola zverejnen na webovom s dle školySpojen škola, ŠZŠI pre žiakov s NKS, ZŠ s MŠ pri zdravotn ckom zariaden Pod kalv riou 941, 955 01 Topoľčany 421 038 5 320 531, 038 5 323 312Riaditeľstvo Z kladnej školy Smetanov h j 286 9 v Dunajskej Strede oznamuje, že z pis žiakov do 1 ročn ka na školsk rok 2022 2023 prebehne 20 04 2022 28 04 2022 v čase od 7 30 hod do 16 30 hod 23 04 2022 sobota v čase od 8 00 hod do 12 00 hod Srdečne V s poz vame na sl vnostn z pis žiakov do 1 ročn ka na školsk rok 2022 2023, ktor sa bude konať dňaDňa 23 a 24 5 2022 bude na škole prebiehať FIČ MS V t ždni od 16 5 2022 do 22 5 2022 bud mať žiaci IV A triedy akademick t ždeň Dňa 13 5 2022 o 8 50 sa uskutočn rozl čkov stužkov sl vnosť žiakov IV A triedy Dňa 9 5 2022 sa žiaci I A a IIMatersk škola povinne vykon va rann filter podľa 24 ods 9 p sm a , b z kona č 355 2007 Z z o ochrane, podpore a rozvoji verejn ho zdravia Odpor čame ostatn m druhom šk l vykon vať rann filter z d vodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadv znosti na aktu lnu epidemick situ ciu v danej školeV s lade s 68 ods 1 a 161m ods 3 z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van SR určuje term ny konania prij mac ch sk šok pre školsk rok 2022 2023 a term n zverejnenia zoznamu uch dzačov podľa v sledkov prij macieho konania pre školsk rok 2022 23 s činnosťou od 1 1 2022 nasledovneV s lade s 68 ods 1 a 161m ods 3 z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van školsk z kon a o zmene a doplnen niektor ch z konov v znen z kona č 415 2022 Z z Ministerstvo školstva , vedy, v skumu a športu SR určuje term ny konania prij mac ch sk šok pre školsk rok 2022 2023 a term n zverejneniaŠkolsk klub det 14 apr la 2022 a 19 apr la 2022 bude pracovať pre prihl sen ch žiakov od 6 00 16 00hod Vo štvrtok p jdu žiaci na v let školsk m autobusom na Bystričku a v utorok bud spozn vať okolie Kl štora pod Znievom a navšt via Pam tn izbu v Kl štore pod Znievom ŠKD počas veľkonočn ch pr zdninV sledky školsk ho kola Stredoškolskej odbornej činnosti 21 24 2 2022 Na z klade pos denia n vrhov predmetov ch komisi sme ako postupuj ce pr ce do krajsk ho kola SOČ, ktor sa bude konať dňa 1 4 2022 na SOŠ chemickej v Hlohovci, určili595 žiakov v 23 triedach 1 marca 1970 bola odovzdan do už vania budova školskej jed lne s terajš mi priestormi školsk ho klubu, ktor v tomto roku využ vali žiaci zo ZŠ Českej, ktor bola v rekonštrukcii Telocvičňa nebola dan do už vania Riaditeľ …Gymn zium J A Komensk ho Comenius Gimn zium, Št rova 16, 937 01 Želiezovce gimzsel stonline sk A tanul t rv nyes k pviselője a felv teli elj r s 2 fordul j ra 2020 j nius 19 ig ny jthatja be a jelentkez si vet az iskola c m re 2 KOLO PRIJ MACIEHO KONANIA FELV TELI ELJ R S 2Term ny prij macieho konania pre školsk rok 2022 2023 zverejnenie podmienok prijatia na št dium na strednej škole 28 febru r 2022 doručenie prihl šky z konn m z stupcom žiaka riaditeľovi ZŠ 20 marec 2022 odoslanie prihl šok riaditeľom ZŠ na stredn školy 10 apr l 2022 term ny prij mac ch sk šokAKTUALIZOVAN dňa 10 09 2022 o 12 20h Oznam pre osoby vstupuj ce do objektu školy a školsk ho zariadenia Nikto s pr znakmi infekcie d chac ch ciest, ktor by mohli zodpovedať zn mym pr znakom ochorenia COVID 19 neprimeran nava, bolesť hlavy a tela, zv šen telesn teplota, kožn vyr žka, n dcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažen …z pis do 1 ročn ka z kladnej školy na školsk rok 2022 2023 bude prebiehať v dvoch krokoch 1 z pis prostredn ctvom elektronick ho formul ra v dňoch 18 – 24 apr la 2022 link bude zverejnen tesne pred samotn m z pisom 2 v nasleduj cich dňoch, na z klade elektronick ch prihl šok, bud deti spolu so z konn miAdventn kalend r Aj vy už poč tate dni do Vianoc Spr jemnite si čakanie na najkrajšie dni v roku našim adventn m kalend rom Od 1 12 – 23 12 každ deň odkryje jedno prekvapenie v podobe produktu so špeci lnou cenou Cena na vybran produkt v adventnom kalend ri plat len v dan deň Prajeme V m kr sne čakanie naŠkolsk časopis Gešajko Predmety Kalend r Prevencia obezity Prihl ška na vzdel vanie na šk rok 2022 23 pdf Osobitn sp sob plnenia doch dzky 1 roč pdf Z kladn škola predčasn prijatie do 1 roč pdf Žiadosť o odklad povinnej školskej doch dzky pdfC ENTRUM O DBORN HO V ZDEL VANIA A P R PRAVY PRE DOPRAVU A TELEKOMUNIK CIE Informačn list – extern št dium Stredn priemyseln škola dopravn v Trnave pon ka extern št dium odborn ch predmetov externou večernou formou študijn ho odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunik ci ch Začiatok št dia september …2019 2020 Aktivity školy Školsk FOTOGAL RIA Z kladn škola Petra Škrab ka Doln Kub n Kalend r Ďalšie funkcie Vianočn špir la 2019 46 fotografi Prv pomoc pre seba a okolie 18 fotografi Mikul š 2019 23 fotografiVedenie ZŠ V chodn v s lade so z konom č 245 2008, 150 ods 5 o v chove a vzdel van školsk z kon a vyhl šky Ministerstva školstva , vedy, v skumu a športu č 518 2010 Z z poskytuje žiakom 5 až 8 ročn ka a žiakom špeci lnej triedy z organizačn ch d vodov na deňOd 1 10 2019 Stredn športov škola spolu s intern tom zmenila adresu na Kožušn cka 71 2, 911 05 Trenč n, ostatn n ležitosti zost vaj nezmenenKalend r Darujte 2 z dan Školsk vzdel vac program Školsk poriadok Ochrana osobn ch dajov Voľn pracovn miesta Stravovanie detStolov kalend r so slovensk m kalend riom na vaše všedn aj nevšedn pl ny Chlapčensk školsk batohy futbal Z stera na v tvarn T robot 2020 35 x 23 x 10, 5cm Detsk kufr k 2020 Butterfly 35 x 23 x 10, 5cm Detsk kufr k 2020 Beauty 35cm x 23cm x 10, 5cm Detsk kufr k 2020 Builder 35 x 23 x 10, 5cm DetskŠkolsk klub det Kalend r Školsk časopis Verejn obstar vanie Pokyny riaditeľa školy Aktualizovan 21 4 2022 Pozv nka Ďakujeme, mil babičky a mamičky Pozdravuje V s 2 A trieda Okresn kolo vo futbale Mc Donald Cup 2022 Naši žiaci boli veľmi spešn3 miesto – kalend r Laura Mih likov z 3 B V kateg rii dvojice 1 miesto – chobotnica Ursula a Ariel Ema Lea Markov a Linda Horv thov z 2 B 2 miesto – ježibaba a princezn Timotej Jakub k a Tamara Kapinov z 1 C 3 miesto – bankov zlodejka a Harley Quinn Petra Chal niov a Lujza Ulick z 2 BZ kladn škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550 034 81 Liskov 421 44 4351 174 421 911 306 462 riaditeľka školy 421 910 676 480 z stupkyňa RŠ pre matersk školuRiaditeľka Z kladnej školy, Mojm rova 2, Zlat Moravce v s lade s 150 ods 5 z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van školsk z kon a o zmene a doplnen niektor ch z konov a 3 ods 10 vyhl šky č 231 2009 Z z o podrobnostiach a organiz cii školsk ho roka na z kladn ch škol ch, poskytuje dňa 6Kalend r Darujte 2 z dan Školsk vzdel vac program Školsk poriadok Ochrana osobn ch dajov Voľn pracovn miesta Stravovanie detako starosta obce Bešeňov V s v tam na našej internetovej str nke a ver m, že si tu každ z V s n jde pr ve t svoju zauj mav časť či inform ciu, lebo pr ve to je n š z mer poskytn ť V m možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zauj mav , r znorod celokOzn menie k z pisu det do materskej školy na školsk rok 2022 2023 Z pis dieťaťa na predprim rne vzdel vanie pre nasleduj ci školsk rok 2022 2023 sa uskutočn v pracovn ch dňoch v term ne od 09 m ja do 20 m ja 2022 v čase od 10 00 do 15 00 hod v Materskej škole Brestovec Detail AktualityZ kladn škola Hlavn 375 26, 013 02 Gbeľany 041 5980014 mobil 0905 423 913Kalend r Suplovanie Rozvrh Zn mky ELearning Rada školy Školsk vzdel vac program Inovovan školsk vzdel vac program Kontakt Z kladn škola Podsadek Podsadek 140, 064 01 Star Ľubovňa 052 23 88 272Stredn odborn škola drev rska je školou, ktor obyvateľom regi nu nemus me zvl šť predstavovať Pre V s, ktor sa s ňou stret vate po prv kr t na tejto str nke, pon kame možnosť virtu lneho kontaktu Sprostredkujeme V m stretnutie so žiakmi, zamestnancami a s prostred m v ktorom pracuj Uk žeme V m v sledky ich pr ce, zozn mime V s s spešn mizemn pl n Obstar vanie nov ho zemn ho pl nu obce Pal rikovo zemn pl n s deln ho tvaru Pal rikovo 1995 Odpadov hospod rstvo Term ny zvozu jednotliv ch komod t do konca roka 2022 Program odpadov ho hospod rstva obce Pal rikovo na obdobie 2016 2020 Evidencia poplatku za komun lne odpady Ako vybaviťIČO 35542616 Obchodn meno Z kladn škola Mateja Lechk ho S dlo Ulica J na Pavla II 1, 040 23 Košice – S dlisko KVP Martina Pil rov Telef nne č slo 055 644 40 58 E mail gdpr zslechkeho gmail comŠKOLSK KALEND R 2022 V PREDAJI Včera sme z tlačiarne vyzdvihli ešte tepl novučičk školsk kalend re Tohtoročn s viac než špeci lne Na ich str nkach n jdete reprezentat vny v ber pr c za desať rokov existencie školy Je to pre n s veľmi srdcov z ležitosť, preto d fame, že v m bud kalend re naDokonal učebn pom cka na zozn menie sa s pojmami deň, mesiac, rok, ročn obdobia, ktor umožňuje učiteľovi realizovať z bavn aktivity počas vyučovania Obsahuje pedagogick n vod V slovenskom jazykuPrehľadn kalend r na školsk rok 2013 2014 pre všetky typy šk l s vyznačen mi pr zdninami a sviatkami Jedna strana jeden polrok Kalend r si m žete doplniť term nmi vašich por d, triednych akt vov, matur t,Kalend r Mapa DOD a prij macie konanie 2022 23 Inform cie k DOD a prij maciemu konaniu v školskom roku 2022 2023 Z zanam z virtu lneho DŇA OTVOREN CH DVER Pre školsk rok 2022 2023 je možn do 1 ročn ka prijaťna odbory št dijn 4 ročn odboryŠkolsk kalend r 2018 2019 Zaraďovanie nepedagogick ch zamestnancov do platov ch tried od 1 1 2019 Zaradenie zamestnanca na miesto asistenta učiteľa v roku 2019Matersk škola N brezie 23 , Hlohovec msnabrezie23 gmail com 421 33 7424038Školsk pom cky Školsk klub det M me v pl ne spechy našich žiakov spechy našich žiakov V tvarn pr ce našich Kalend r Dnes je Sobota 23 4 2022 Novinky Veľkonočn dielňa Karneval Lyžiarsky v cvik Enviroment lna v chova Jesenn tvoriv dielne Kontakt Z kladn škola Alice MasarykovejŠkolsk expert pre region lne školstvo Aktu lna ponuka webin rov ot zok a odpoved UPOZORŇUJEME, že webin r ot zok a odpoved je iba pre z kazn kov, ktor maj uhraden predplatn v r mci online produktu vydavateľstva Verlag Dash fer, s r o Pre nez kazn ka registr cia žiaľ nie je možnMinister školstva , vedy, v skumu a športu podľa 150 ods 8 z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van školsk z kon a o zmene a doplnen niektor ch z konov v znen neskorš ch predpisov ďalej len „ školsk z kon“ rozhodol s činnosťou od 29 11 2022, že vianočn pr zdniny sa v školskom roku 2022 2022Pr zdniny Posledn deň vyučovania pred začiatkom pr zdnin Term n pr zdnin Začiatok vyučovania po pr zdnin ch jesenn 27 okt ber 2022Slovaci at 2022 – Všetky pr va vyhraden – Impressum legal Použitie materi lov publikovan ch na tomto serveri je bez povolenia autorov zak zanŠkolsk tašky pre prv kov Kvalitn a odľahčen školsk tašky STIL pre prv kov perfektne spĺňaj všetky vaše i detsk predstavy o prvej školskej taške S vyroben v s lade s princ pmi zdrav ho v voja detskej chrbtice, s praktick a ľahk , v borne sa nosia V hodn sety v rovnakom designeŠkolsk rok 2016⁄2017 Školsk rok 2015⁄2016 Školsk rok 2014⁄2015 Školsk rok 2012⁄2013 Školsk rok 2011⁄2012 Školsk rok 2010⁄2011 Školsk rok 2009⁄2010 Školsk rok 2008⁄2009 Školsk rok 2007⁄2008 Školsk rok 2006⁄2007 Školsk rok 2005⁄2006 Školsk rok 2004⁄2005 Školsk rok 2003Stredn zdravotn cka škola Lipov 32, 066 83 Humenn piatok, 17 september 2022Mil rodičia HLASUJTE , naša šk lka sa zapojila do projektu spoločnosti Kaufland s n zvom “Čerstv hlavičky”, kde spoločnosť Kaufland zabezpeč čerstv zeleninu a ovocie pre šk lku počas cel ho ďalšieho školsk ho roka 2022 23 Pros me V s hlasujte za našu matersk školu každ deň až do 1 6 2022 Naša šk lka ma určite šancu, keď sa všetci zapoj meBudete mať dobr vysvedčenie Mysl m, že no Mysl m, že nie Neviem zobraziť v sledky Pripojte sa k n m RSS Twitter FacebookRiaditeľ ZŠ s MŠ Pliešovce oznamuje žiakom školy a ich z konn m z stupcom, že podľa 150 ods 5 z kona č 245 2008 Z z o v chove a vzdel van školsk z kon a o zmene a doplnen niektor ch z konov v znen neskorš ch predpisov dňa …Stredn odborn škola technick , Kukuč nova 23 , Košice Slovenčina Prihl senie9 2022 Organiz cia materskej školy od 02 09 2022, ktor vych dza z manu lu Ministerstva školstva , vedy, v skumu a športu SRŠkolsk testovania SLOVN K POJMOV E test– je skratka pre n rodn projekt Zvyšovanie kvality vzdel vania na z kladn ch a stredn ch škol ch s využit m elektronick ho testovania e Test – je n zov elektronick ho testovacieho syst mu vyvinut ho dod vateľom IBM Slovensko s r o pre n rodn projekt E test Školy ho využ vaj prostredn ctvom licenci Licencia23 01 2017 ŠP pom že škol m odborne posilniť region lnu v chov v z kladn ch škol ch Kalend r akci Z kladn a stredn školy, ako aj školsk zariadenia zapojen do n rodn ho projektu Profesijn a kari rov rast pedagogick ch zamestnancov bud m cť z skať na aktivity v oblasti kontinu lneho vzdel vaniaK Školsk pl novac kalend r 2022 2022Spojen škola Juraja Henischa, Bardejov org zložka Gymn zium, org zložka Stredn odborn škola polytechnickZ kladn škola, Ul obrancov mieru 884 23 , 962 12 Detva Hlavn str nka Aktuality O škole Z kladn inform cie o škole Profil školy spechy a oceneniaZ kladn škola, Lehota 144 14 ročn k Behu pre zdravie obcou Lehota Usporiadateľ Obec Lehota, Z kladn škola v Lehote, Športov komisia pri OZ v Lehote D tum 8 m ja 2022 o 9 30 hod Prezent cia 8 00 – 9 30 hod v priestoroch Kult rneho domu v Lehote Vitajte na str nkach našej školy Naša škola použ va EduPageJarn rastliny učebnica str Stiahnite si inštalačn s bor z tejto adresy Po stiahnut s boru ho spust te a nainštalujete program na č tanie pdf s borov Fond Pracovn ho času Pracovn Kalend r 2020 Pdf Organizačn poriadok TD Ifj Szivek Pl novac kalend r na rok 2019 Excel i f Školsk vzdel vac program učebn pl ny Inform cie o voľnom pracovnom miesteO tom, ktor z kladne a matersk školy z skaj ovocie a zeleninu na t ždennej b ze počas cel ho školsk ho roka, rozhodne verejnosť hlasovan m Inform cie k hlasovaniu Hlasovanie bude prebiehať od 28 4 1 6 2022 na str nke www cerstvehlavicky sk Č tať viacNa z klade v sledkov celoslovensk ho testovania deviatakov a v zmysle krit ri prij macieho konanie pre školsk rok 2022 23 , bud bez prij mac ch sk šok prijat žiaci s nasledovn mi pracovn mi trojmiestnymi k dmi T to žiaci sa prij mac ch sk šok …Školsk poriadok vych dza z vyšš ch pr vnych noriem, t kaj cich sa stredn ch šk l v Slovenskej republike 1 Pr va žiakov Žiaci maj pr vo 1 1 Vysloviť vhodn m sp sobom svoj n zor a kl sť ot zky k preberanej t me 1 2 Poznať krit ri hodnotenia, klasifik cie vedomost a zručnost vo všetk ch predmetochV rebr čku šk l Slovenska zverejnenom 23 12 2020 sme z skali 1 miesto Kalend r j n 01 Deň det 1 6 0908 789 534 jedalen svatyjur sk Školsk klub det tel č 0908530732 Koll rova 2, 900 21 Sv t Jur Slovakia Fotogal ria zatiaľ žiadne daje Bezbari rov verziaZo z pisu do 1 ročn ka V stredu 20 apr la 2022 sa v našej škole konal sl vnostn z pis det do 1 ročn ka Bud ci prv ci prež vali tento deň s veľk m vzrušen m, očak van m a s neobyčajnou hrdosťou Najsk r sa preuk zali svojimi znalosťami poč tali, vyfarbovali, priraďovali, predstavili n m všetko to, čo mMestsk časť Bratislava Ružinov v zmysle ustanovenia 2 ods 3 vyhl šky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 306 2008 Z z o materskej škole v znen vyhl šky MŠ SR č 308 2009 Z z prerušuje prev dzku matersk ch šk l v zriaďovateľskej p sobnosti mestskej časti Bratislava Ružinov v nasledovn ch dňochmudr vesela neurolog kosice vystavba na moldavskej kosice mestsky hostinec denne menu hotel hubert nov z mky praca asia bistro city arena trnavaVoľn pracovn miesta školsk psychol g Stredn odborn škola polytechnick , Jelšavsk 404, 026 01 Doln Kub n prijme ihneď do pracovn ho pomeru na 0, 2 pracovn ho v zku školsk ho psychol ga Kvalifikačn predpoklady vysokoškolsk vzdelanie 2 stupňaZ kladn škola s materskou školou Školsk 19, 922 31 Sokolovce Z kladn škola 421 33 77 37 127 Matersk škola 0908 685 472Kalend r akci ŠKOLSK KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPI DY 2016 2017 12 12 2016 23 13 Dňa 9 10 2016 sa na našej škole uskutočnilo šk kolo geografickej olympi dy V SLEDKY Dňa 10 12 2015 sa na našej škole uskutočnilo školsk kolo geografickej olympi dy Žiaci s ťažili v troch kateg riach G, F, E a umiestnili sa n sledovneO škole Poslanie, princ py, met dy a formy Škola FELIX ako komunita Pr va v škole FELIX Video Poplatky GDPR Ako n s m žete podporiť Hodnotiaci syst m školySŠ sv Vincenta de Paul prijme učiteľa angličtiny na 2 stupeň ZŠ na zastupovanie počas dlhodobej PN v zok 12 hod nquot Ďakujeme v m za ochotu a stretovosť pri spracovan loga, v bere kalend rov a in ch kancel rskych potrieb pre našu spoločnosť, oceňujeme veľmi širok a r znorodŠkolsk florbalov turnaj vyhrala trieda III EA Blahožel me See more of Stredn priemyseln škola dopravn , Študentsk 23 , 91745 Trnava on Facebook
58 | 86 | 14 | 55 | 10


 

* JK - STAL