<

 

  Generella Statsbidrag


Fotnoter Det generella statsbidraget f r kommuner och landsting minskade kraftigt mellan bidrags ren 2002 och 2003 Den fr msta anledningen till minskningen av statsbidraget beror p att finansieringen av det s kallade kommunkontosystemet fr n och med r 2003 sker med hj lp av s nkning av det generella statsbidragetUTBETALADE BIDRAG Det r riksdagen – efter f rslag fr n regeringen – som varje r beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara De senaste ren har det totala anslaget legat p mellan 80 och 90 miljoner kronor Utbetalade statsbidrag under 10 …skatteint kter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning Kommunen f ljer s ledes den s kallade tv procentsregeln Beloppet som reserveras f r dock inte verstiga fyra procent av summan av skatteint kter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mningGenerella statsbidrag och utj mning kommun dividerat med antal inv nare F rutom int kter fr n kommunalskatten f r ven kommuner anslag fr n staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utj mningen Denna post visar storleken p dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutj mning, strukturbidrag, inf randebidrag, lssSkatteint kter, generella statsbidrag och utj mning prognostiseras f r Lunds kommun till 7 481 miljoner kronor f r 2022, vilket r 305 miljoner kronor h gre n 2022 rs budget Skatteprognosen f r 2022 verstiger ocks beslutad EVP 2022 2023 f r r 2022 om 22 miljoner kronorven generella statsbidrag och utj mning har kat mot f reg ende r med 42, 5 mnkr Personalkostnaderna har kat med knappt 40 mnkr vilket f rklaras av den budgeterade l ne kningen p 2, 3 Det finansiella nettot 2020 p verkades negativt av l sen av ett avtal med framtida r ntebetalningar f r VA utbyggnaden p Hornslandet tillSt rka demokratin Vi f rdelar statsbidrag till projekt som syftar till att st rka demokratin Bidraget ska st dja tg rder p lokal, regional eller nationell niv Ans kan Ans kningsperioden r nu st ngd Ans kan ppnar 5 januari 2022 Sista ans kningsdag 18 februari 2022H jt statsbidrag f r f r ldraskapsst dsprogram Illustrat r Eva Lind n Riksdagen beslutade i december 2022 om att ka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna f r att ka tillg ngen till f r ldraskapsst ds program under 2022 Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avs ttasDe generella statsbidragen minskade med 9 miljarder kronor och de riktade statsbidragen kade med 24, 5 miljarder kronor Minskningen av generella statsbidrag f rklaras av att det gjordes en tillf llig utbetalning p 9, 8 miljarder kronor 2015 till kommunsektorn f rKan s kas av ideella f reningar om de uppfyller Kiruna kommuns generella bidragsregler Den anst llde m ste ha ett l nebidragsbeslut fr n arbetsf rmedlingen och kan bara s kas f r en anst lld per f rening F reningen m ste ha konkreta arbetsuppgifter att erbjuda Upp till 80 statsbidrag ger 45 000 kr r i kommunalt bidragDet r vad Centerpartiets kommunf retr dare i Skaraborg vill se n r regeringen presenterar sin budget den 20 september Mer generella statsbidrag till kommuner Generella statsbidrag som ing r i filen Prognosunderlag Specificering av statsbidrag som ing r i anslaget f r kommunalekonomisk utj mning f r kommuner ren 2022–2024 Excel Excel, 41 kB 2022 09 …Budgetjustering generella statsbidrag F rslag till beslut Kommunstyrelsens f rslag till kommunfullm ktige 1 V rd och omsorgsn mndens driftbudget 2022 justeras med en ut kning med 6 663 tkr f r prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att ut ka bemanningen av sjuksk terskor p s rskilda boenden Tillskottet finansierasF rutom dessa generella statsbidrag beslutades ett antal kningar och tillkommande specialdestinerade statsbi drag till sektorn Till exempel kan n mnas V lf rdsmiljarderna i form av 4 miljarder i riktat, permanent statsbidrag till ldreomsorgen och en f rst rkning av omsorgslyftet inom ldreomsorgengenerella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning F r perioden 2022−2024 ber knas vi f in cirka 5, 8 miljarder kronor i skatt och generella statsbidrag F r att klara m let f r verksamhetens kostnader inte verstiga 98 procent av skatteint kter och bidrag Int kter i form av skatt och generella statsbidragkan v lja mellan de specialdestinerade eller generella bidragen till skolans verksamhet enligt Pierre 2007 1 1 2 Statsbidrag till kommuner och landsting Med statsbidrag menas bidrag fr n staten riktade till olika mottagare f r att uppn politiska m l Folkh lsomyndigheten, 2019Skatter och generella statsbidrag har j mf rt med samma period 2019 kat med 311 miljoner, skatten kar med 8 miljoner och de generella bidragen kar med 302 miljoner SKR har i senaste skatteunderlagsprognosen den 1 10 reviderat ner skatteunderlagstillv xten f r 2020, vilket beror p att nedg ngen i arbetadeResultatet motsvarar 9, 5 av skatteint kter och generella statsbidrag Koncernens resultat uppg r till 71 mkr, vilket r det n st h gsta resultatet den senaste fem rsperioden och 26 mkr ver snittet f r samma period Resultatet motsvarar …4 2 Generella statsbidrag och utj mning Kommunens int kter i form av generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning uppgick f r 2017 till 407 mkr Inom int ktsslaget redovisas nettot fr n inkomstutj m ningen och kostnadsutj mningen som uppgick till 340 mkr H r redovisas ocks den kommunala fastighetsavgiften med 51 mkroch generella statsbidrag som den l pande driftverksamheten tar i anspr k F r kommunen r detta ett viktigt nyckeltal d det utrymme som finns kvar kan anv ndas f r amortering av l ng fristiga l n, finansiering av investeringar och eller sparande2 Skatteint kter och generella statsbidrag ber knas p 10 950 inv nare hela budgetperio den 2018 2022 3 Godk nna de f ruts ttningar som REP 2018 2022 grundar sig p enligt kommunstyrel sens beslut i februari 4 Internr ntan fastst lls till 3, 75 procent 5 Godk nna prioritering av investeringar 2018 2020 samt ombudgeteringar fr n 2016V nsterpartiet lyckades i v rt samarbete med regeringen under mandatperioden 2014 2018 driva igenom en f rst rkning av v lf rden med tio miljarder rligen i generella statsbidrag fr n 2017 Det r den st rsta v lf rdssatsningen sedan 1993 Vi har ocks f tt igenom en historiskt stor satsning p sjukv rdenGenerella statsbidrag och utj mning 1 940 1 877 1 877 2 077 2 035 2 061 Ut kat statsbidrag 28 28 0 0 Summa skatteint kter och utj mning 8 875 9 073 9 073 9 319 9 588 9 891 Verksamhetens resultat 9 46 70 70 95 196 Finansnetto 503 165 165 177 170 165 finansnetto exkl utdelning 453 120 120 125 120 115Utvecklingen av syssels ttning och tillv xt har stor betydelse f r kommunens int kter, som till st rsta delen best r av skatter och generella statsbidrag Grunden f r en stark v lf rd r en ekonomi i balans M let r ekonomiskt verskott i goda tider f r …generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning F r perioden 2022−2024 ber knas vi f in cirka 5, 8 miljarder kronor i skatt och generella statsbidrag F r att klara m let f r verksamhetens kostnader inte verstiga 98 procent av skatteint kter och bidragN mnden f r information om generella statsbidrag som r r barn och utbildningsn mndens verksamhetsomr de och p g ende pandemi covid 19 Coronapengar r 2020 57, 3 mkr i generellt statsbidrag 14, 5 mkr ers ttning sjukl nekostnader 11, 7 mkr extra st d v rd och omsorg varav 0, 4 mkr g tt till externagenerella statsbidrag inte ska verstiga 98 Nettokostnadsandelen r 102, 6 Exklusive den extra nedskrivningen p 19, 1 mkr uppg r nettokostnadsandelen till 95, 8 Nettokostnadens andel av skatteint kter och generella statsbidrag procent Verksamhetens nettokostnad 93, 3 93, 7 93 92, 5 97, 9 Avskrivningar 3, 5 3, 8 3, 9 4, 4 4, 3generella statsbidrag och utj mning Finansiella Kommunens soliditet enligt balansr kningen ska ka ver tid ka Finansiella Bolagens verksamhet ska bedrivas p ett f r kommunen l ngsiktigt h llbart s tt Bolagen Verksamheter som finansieras av T by kommun h llerdrag f r skatteint kter, generella statsbidrag och utj mning, visar ett positivt utfall per augusti 2020 med 122 miljoner kronor Det h ga positiva utfallet f r perioden beror till stor del p till skottet av de nya generella statsbidragen tillsammans med en kostnadsniv f r verksamheterna som r n got l gre n budgeteratdelen en effekt av de generella statsbidrag p 28 987 tkr kommunen f tt under ret f r att kunna uppr tth lla s stor del av ordinarie verksamhet som m jligt under den Coronapandemi som r der Det terst ende resultatet beror delvis p mycket h rt arbete fr n f rvaltningarna f r attPandemiperioden har pr glats av stora statsbidrag s v l riktade som generella Inf r budget 2023 b r en versyn av statsbidragen och dess effekter f r kommunen g ras Ulf Hedin M ordf rande i omsorgsn mnden Information fr n V xj …Generella statsbidrag och utj mningsbidrag 1 846 1 899 1 932 Finansnetto 50 31 45 rets resultat 123 177 115 enl skatteprognos 2022 04 28 Investeringar 2023 2024 Investeringar i skattefinansierad verksamhet Belopp All skolan 140 mnkr Idrottshall i Roma 50 mnkr ldreboende Klintehamn 165 mnkrSveriges geologiska unders kning ans kte om och beviljades 20 200 000 kronor i statsbidrag fr n L nsstyrelsen i V stra G talands l n, f rdelat p 12 000 000 kr f r r 2015 och 8 000 000 kr f r r 2016 respektive 0, 2 kronor f r uppf ljande kontroll r …Riktat statsbidrag ing r i verksamheterna, generella statsbidrag redovisas d remot i skatter och bidrag Balanskravsresultat visade positivt b de 2020 och 2022, 9, 5 miljoner 2020 och 13, 4 miljoner 2022 Planen r att balanskravsunderskottet ska vara justerat till 2025 Efter 2022 s r det cirka 2, 9 miljoner kvar att terst llaDet menar Jonas Claesson, h lso och sjukv rdsdirekt r i Region rebro l n Hans f rslag f r en kad tillit i svensk sjukv rd r att ta bort riktade statliga bidrag och ers tta dem med generella statsbidrag , minska antalet regioner till ett par storregioner och utbilda v rdpersonal i systemt nk och f r ndringsledningL rarassistent utbildningar Det finns idag inga statliga riktlinjer f r l rarassistentutbildningarna, det r upp till varje l ros te att utforma sin utbildning Vad de flesta d remot har gemensamt r att de r 1 riga och innefattar administration, pedagogik och praktiskt l rande p skolor Vissa har inriktningar mot exempelvisEnkla l net 3, 80–11, 10 Medlemsl n 4, 90 2 mars 2020 Studentl n R ntan f r studentl net r f r n rvarande 6, 95 F r vriga l n och krediter r r ntan individuell och kan variera F r aktuella r nteuppgifter, ring oss p 0771 365 365 dygnet runtgenerella statsbidrag men ocks att inom planperioden kunna b rja minska l neskulden Som framg r i budgeten r uppdraget till varje n mnd att utifr n n mndens mnesomr de ange verksamhetsm l f r att kommunfullm ktiges m l ska uppfyllasGenerella statsbidrag och utj mningsbidrag 1 846 1 899 1 932 Finansnetto 50 31 45 rets resultat 123 177 115 enl skatteprognos 2022 04 28 Investeringar 2023 2024 Investeringar i skattefinansierad verksamhet Belopp All skolan 140 mnkr Idrottshall i Roma 50 mnkr ldreboende Klintehamn 165 mnkrGenerella statsbidrag 807 841 821 806 Skatter och statsbidrag 8 426 8 779 9 086 9 413 V rde kning pensionsskuld 58 79 103 131 Finansiella int kter 62 74 74 74 Finansiella kostnader 2 24 37 47 Finansiella poster 2 30 66 104 rets resultat 48 69 80 89Generella statsbidrag och utj mning 106 587 106 754 167 142 116 146 626 4 510 Summa skatteint kter 504 012 512 655 8 643 672 016 692 247 20 231 Finansiella int kter 1 875 432 1 443 2 500 2 500 0 Finansiella kostnader 3 750 1 403 2 347 5 000 5 000 0 Summa finansnetto 1 875 971 904 2 500 2 500 0Budgetavvikelsen f rklaras till stor del av att skatteint kter och generella statsbidrag r h gre n vad omv rldsf ruts ttningarna indikerade inf r budgetbeslutet i november 2020 D rut ver bidrar samtliga n mnder till den positiva budgetavvikelsen Totalt uppg r n mndernas positiva budgetavvikelse till 179, 8 mkr att j mf rast rka v lf rden genom h jda generella statsbidrag tillkommuner och landsting bygga ihop trygghetssystemen – m nniskor ska inte bollas mellan myndigheter att lagen om st d och service till vissa funktionshindrade, LSS, f rtydligas s att personer f r det st d de ska ha r tt till 2 5 Ett j mst llt samh lleEn studie om kommunernas generella anslag till studief rbunden Under rets f rsta m nader har de tio studief rbunden med st d av ett riktat statsbidrag bedrivit upps kande insatser f r utrikes f dda kvinnor med kort utbildning Verksamheten har …Skatteint kter och generella statsbidrag uppg r till 1 600 Mkr, vilket r 35 Mkr h gre n budgeterat Finansnettot ger ett verskott med 1 Mkr j mf rt med budget Balansr kningen Det egna kapitalet har f rb ttrats med 52 Mkr och r vid rsskiftet 746 Mkr Vid rets ing ng var l neskulden 20 Mkr och den totala skulden 483 Mkrekonomiska ramar f r varje n mnd sedan man v gt in kommunens skatteint kter och generella statsbidrag i den totala driftsbudgeten Budgetplan f r bolagskoncernen anm ls av AKAB till kommunfullm ktige Eventuell justering av den tekniska ramen till f ljd av nya prislappar prislappsmodellen g rs i maj Juni2016–2018 riktat statsbidrag Det generella statsbidraget kar med 734 miljoner f r 2015 och 2, 2 miljarder r 2016 och 2, 6 miljarder fr n 2017 som kompensation f r att neds ttning av socialavgifterna f r unga slopas Den sedan tidigare aviserade satsningen p l gstadiet ligger fastStartsida Allm nna arvsfonden I naturparkourparker kan fler uppt cka naturen Projektet ”Naturparkour” arbetade f r att ka ungas r relse utomhus, med fokus p barn och unga i socioekonomiskt utsatta omr denVerksamhetsmedel f r betalas ut till SDF som statsbidrag men inte till IF f r detta finns projektst den 6 D rut ver f r tj nster k pas av andra 6 Notera dock att de generella verksamhetsmedlen kan omvandlas till projektst d IF Se vidare under 1 3 3statsbidrag f r regional yrkesinriktad vuxenutbildning Ansvarig myndighet Skolverket I folkbildningen ligger fokus p att kartl gga och synligg ra generella kompetenser inom det livsl nga l randet EU s tta nyckelkompetenser r en central referenspunkt S dan kartl ggning kan exempelvis g lla kompetenser somven inf r 2022 tillf r staten omfattande riktade statsbidrag f r att st rka kommunernas arbete bland annat inom omv rdnadssektorn D remot s blir de generella statsbidragen inte lika stora som under 2022 De riktade statsbidrag som tillf rdes under pandemin r …Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag f r socioekonomiskt utsatta omr den Skr 2020 21 53Statsbidrag 6 N mnden ansvarar f r att enligt lag och f rordningar administrera och samordna Generella skyldigheter 1 N mnden ska inom sitt respektive verksamhetsomr de f lja vad som anges i lag eller annan f rfattning De ska f lja det fullm ktige – i reglemente, i …resultatutj mningsreserven maximerad till 2 procent av skatteint kter samt generella statsbidrag och utj mningsbidrag dock ej mer n vad som r reserverat Det motsvarar cirka 36 mkr f r ster kers Kommun i 2013 rs niv Kommunfullm ktige fattar ett aktivt beslut vid f r ndring av resultatutj mningsreservenvara minst 1 procent av skatteint kter, generella statsbidrag och utj mningsbidrag, med str van mot 2 procent F r 2017 skulle 1 procent inneb ra ca 40 mkr Det budgeterade resultatet f r 2017 p 57 mkr exklusive nettoint kter fr n markf rs ljning, r enligt revi2018 11 12 vet vad niv n p b de generella och riktade statsbidrag blir under 2019 Om dessa f r ndras j mf rt med antagandet i denna budget kan en kompletteringsbudget vara n dv ndig under 2019 Uppdraget att komma i ram f r de olika …statsbidrag som r r fler n en n mnd, bilaga 1 Grundskolen mnden, Kulturn mnden och Social resursn mnd f resl s att f r kommunens r kning samordna och administrera de statsbidrag som ber r fler n en huvudprincip att anv nda sig av generella statsbidrag Bidragen r …insatser i form av kade generella statsbidrag och ers ttning f r merkostnader inom v rden och ers ttning f r sjukl ner rets nettoinvesteringar uppg r till 1 029 1 219 miljoner kronorInf r riksdagsvalet 2018 bj d partierna ver varandra i l ften om att satsa p l rarassistenter Det skulle r da bot p allt fr n l rarbrist till kunskapsluckor hos eleverna Nu ansl r Regeringen n stan en halv miljard kronor i statsbidrag som ska g till att anst lla l rarassistenter Men vad r det t nkt att den h r nya yrkesgruppen ska g ra i skolanUtlanTMgSSYStemgenerella 154580 280490 270880 253280 statsbldrag Fastighetsavgift 103290 107980 107980 107980 Statsbidrag , Maxtaxan 13900 12000 12000 12000 Verksamhetensavgift amp bidrag 373310 362810 370060 377460 Finansiellaint kter 12000 11000 11000 11000 Kapitalkostnader 57800 54500 59000 64000 Exploateringsint kter 10000 5000 …Den till ter generella avsteg fr n medlems sta ternas anpassning mot sina medelfristiga budgetm l under en tillf llig tids period, f rutsatt att h llbarheten i de offentliga finanserna inte ventyras p medell ng sikt Europeiska kommissionen har nnu inte …rsredovisning 2017 1 rsredovisning 2017 Gl djande h g och stabil medic insk kvalitet V sterbottens l ns landsting Vision 2020 I juli r 2000 antog fullm ktige en vision f r hela landstinget ” r 2020 har V sterbotten v rldens b sta h lsa och v rldens friskaste befolkning” Formuleringen ”v rldens b sta h lsa” handlar om avsaknad av sjukdom och om att bota …G teborgs Stad kommunfullm ktige 1 1 G teborgs Stads anvisning f r hantering av statsbidrag som r r fler n en n mnd Till G teborgs kommunfullm ktige Kommunstyrelsensgenerella f reningsst det, Socialstyrelsen och eller fr n annat h ll till verksamheten N r ett samarbete inleds statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats p grund av felaktiga uppgifter eller om f ruts ttningarna f r bidraget inte l ngre finnsKommunalekonomisk utj mning inkl generella statsbidrag 12 615 11 681 11 798 varav generella statsbidrag 6 289 5 731 5 846 Finansiella int kter 60 76 93 Finansiella kostnader 561 716 933 RETS RESULTAT 804 701 353 Title Budget 2020 Gr nBl Samverkan Author Torbj rn CollingKontroll av statsbidrag Risk finns att socialf rvaltningen missar att s ka statsbidrag f r sin verksamhet Det kan leda till f rlorade int kter Riskkategori Ansvarig Riskv rde Sannolikhet Konsekvens Finansiell risk Kristina Appert 6 2 3 KommentarUtv rdering av statsbidrag 13 St dmaterial om tillg ngliga fritidsaktiviteter 14 Stimulans till civilsamh llet, kommuner och regioner handla om tillg ngliga generella aktiviteter och aktiviteter riktade till personer med funktioneds ttning Det kan ocks vara s kallade l gtr skelUTBETALADE BIDRAG Det r riksdagen – efter f rslag fr n regeringen – som varje r beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara De senaste ren har det totala anslaget legat p mellan 80 och 90 miljoner kronor Utbetalade statsbidrag under 10 …H jt statsbidrag f r f r ldraskapsst dsprogram Illustrat r Eva Lind n Riksdagen beslutade i december 2022 om att ka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna f r att ka tillg ngen till f r ldraskapsst ds program under 2022 Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avs ttaskan v lja mellan de specialdestinerade eller generella bidragen till skolans verksamhet enligt Pierre 2007 1 1 2 Statsbidrag till kommuner och landsting Med statsbidrag menas bidrag fr n staten riktade till olika mottagare f r att uppn politiska m l Folkh lsomyndigheten, 2019Generella statsbidrag och utj mning kommun dividerat med antal inv nare F rutom int kter fr n kommunalskatten f r ven kommuner anslag fr n staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utj mningen Denna post visar storleken p dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutj mning, strukturbidrag, inf randebidrag, lssSkatteint kter, generella statsbidrag och utj mning prognostiseras f r Lunds kommun till 7 481 miljoner kronor f r 2022, vilket r 305 miljoner kronor h gre n 2022 rs budget Skatteprognosen f r 2022 verstiger ocks beslutad EVP 2022 2023 f r r 2022 om 22 miljoner kronorF rutom dessa generella statsbidrag beslutades ett antal kningar och tillkommande specialdestinerade statsbi drag till sektorn Till exempel kan n mnas V lf rdsmiljarderna i form av 4 miljarder i riktat, permanent statsbidrag till ldreomsorgen och en f rst rkning av omsorgslyftet inom ldreomsorgenven generella statsbidrag och utj mning har kat mot f reg ende r med 42, 5 mnkr Personalkostnaderna har kat med knappt 40 mnkr vilket f rklaras av den budgeterade l ne kningen p 2, 3 Det finansiella nettot 2020 p verkades negativt av l sen av ett avtal med framtida r ntebetalningar f r VA utbyggnaden p Hornslandet tillgenerella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning F r perioden 2022−2024 ber knas vi f in cirka 5, 8 miljarder kronor i skatt och generella statsbidrag F r att klara m let f r verksamhetens kostnader inte verstiga 98 procent av skatteint kter och bidrag Int kter i form av skatt och generella statsbidragResultatet motsvarar 9, 5 av skatteint kter och generella statsbidrag Koncernens resultat uppg r till 71 mkr, vilket r det n st h gsta resultatet den senaste fem rsperioden och 26 mkr ver snittet f r samma period Resultatet motsvarar …4 2 Generella statsbidrag och utj mning Kommunens int kter i form av generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning uppgick f r 2017 till 407 mkr Inom int ktsslaget redovisas nettot fr n inkomstutj m ningen och kostnadsutj mningen som uppgick till 340 mkr H r redovisas ocks den kommunala fastighetsavgiften med 51 mkrSkatter och generella statsbidrag har j mf rt med samma period 2019 kat med 311 miljoner, skatten kar med 8 miljoner och de generella bidragen kar med 302 miljoner SKR har i senaste skatteunderlagsprognosen den 1 10 reviderat ner skatteunderlagstillv xten f r 2020, vilket beror p att nedg ngen i arbetadeoch generella statsbidrag som den l pande driftverksamheten tar i anspr k F r kommunen r detta ett viktigt nyckeltal d det utrymme som finns kvar kan anv ndas f r amortering av l ng fristiga l n, finansiering av investeringar och eller sparandeKrav p milj prestanda vid efterbehandlings tg rder Efterbehandlings tg rder som finansieras av statsbidrag eller statligt st d ska genomf ras utifr n generella krav p milj prestanda som utarbetats av Stockholm, G teborg och Malm tillsammans med TrafikverketGenerella villkor f r st d till film Villkor f r att motta statsbidrag fr n Filminstitutet Filminstitutet f rdelar statsbidrag med st d av f rordning 2016 989 om statsbidrag till film F rordningen styr hur Filminstitutets st dgivning f r ske Om villkoren i2 Skatteint kter och generella statsbidrag ber knas p 10 950 inv nare hela budgetperio den 2018 2022 3 Godk nna de f ruts ttningar som REP 2018 2022 grundar sig p enligt kommunstyrel sens beslut i februari 4 Internr ntan fastst lls till 3, 75 procent 5 Godk nna prioritering av investeringar 2018 2020 samt ombudgeteringar fr n 2016V nsterpartiet lyckades i v rt samarbete med regeringen under mandatperioden 2014 2018 driva igenom en f rst rkning av v lf rden med tio miljarder rligen i generella statsbidrag fr n 2017 Det r den st rsta v lf rdssatsningen sedan 1993 Vi har ocks f tt igenom en historiskt stor satsning p sjukv rdenGenerella statsbidrag och utj mning 1 940 1 877 1 877 2 077 2 035 2 061 Ut kat statsbidrag 28 28 0 0 Summa skatteint kter och utj mning 8 875 9 073 9 073 9 319 9 588 9 891 Verksamhetens resultat 9 46 70 70 95 196 Finansnetto 503 165 165 177 170 165 finansnetto exkl utdelning 453 120 120 125 120 115generella statsbidrag och kommunalekonomisk utj mning F r perioden 2022−2024 ber knas vi f in cirka 5, 8 miljarder kronor i skatt och generella statsbidrag F r att klara m let f r verksamhetens kostnader inte verstiga 98 procent av skatteint kter och bidraggenerella statsbidrag inte ska verstiga 98 Nettokostnadsandelen r 102, 6 Exklusive den extra nedskrivningen p 19, 1 mkr uppg r nettokostnadsandelen till 95, 8 Nettokostnadens andel av skatteint kter och generella statsbidrag procent Verksamhetens nettokostnad 93, 3 93, 7 93 92, 5 97, 9 Avskrivningar 3, 5 3, 8 3, 9 4, 4 4, 3Utvecklingen av syssels ttning och tillv xt har stor betydelse f r kommunens int kter, som till st rsta delen best r av skatter och generella statsbidrag Grunden f r en stark v lf rd r en ekonomi i balans M let r ekonomiskt verskott i goda tider f r …N mnden f r information om generella statsbidrag som r r barn och utbildningsn mndens verksamhetsomr de och p g ende pandemi covid 19 Coronapengar r 2020 57, 3 mkr i generellt statsbidrag 14, 5 mkr ers ttning sjukl nekostnader 11, 7 mkr extra st d v rd och omsorg varav 0, 4 mkr g tt till externaResultat i f rh llande till skatter och generella statsbidrag Kommunfullm ktige har beslutat om ett resultatm l – rets resultat ska vara minst 2, 0 procent av skatter och generella statsbidrag f r ren 2022 till 2024 Diagram 1 visar rets resultat f r perioden 2015 till ram 2024i f rh llande till skatter och generella statsbidraggenerella statsbidrag och utj mning Finansiella Kommunens soliditet enligt balansr kningen ska ka ver tid ka Finansiella Bolagens verksamhet ska bedrivas p ett f r kommunen l ngsiktigt h llbart s tt Bolagen Verksamheter som finansieras av T by kommun h llerdrag f r skatteint kter, generella statsbidrag och utj mning, visar ett positivt utfall per augusti 2020 med 122 miljoner kronor Det h ga positiva utfallet f r perioden beror till stor del p till skottet av de nya generella statsbidragen tillsammans med en kostnadsniv f r verksamheterna som r n got l gre n budgeteratMan kan ocks fr ga sig hur kommunsektorn ska kunna motivera fler generella statsbidrag i framtiden, n r m nga struntar i att st rka v lf rden och i st llet l gger pengarna p h g, f rklarar oppositionsr det S nker skatten Som exempel n mner S politikern Huddinge d r kommunen kostar p sig att s nka skatten 2022delen en effekt av de generella statsbidrag p 28 987 tkr kommunen f tt under ret f r att kunna uppr tth lla s stor del av ordinarie verksamhet som m jligt under den Coronapandemi som r der Det terst ende resultatet beror delvis p mycket h rt arbete fr n f rvaltningarna f r attoch generella statsbidrag 4, 6 Resultatet ska vara minst 2, 0 per r f r ren 2022 till 2023 Skattefinansieringsgrad exkl VA, rullande 5 r 102 F r ren 2022 till 2023 ska skattefinansieringsgraden exklusive VA varje r vara minst 87 r knat som rullande 5 rs medelv rde Soliditet exkl ansvarsf rbindelseKommunernas arbete med v ldsut vare Insatser riktade till v ldsut vare r en viktig del av arbetet med att f rebygga och motverka v ld M let r att f v ldet att upph ra M n som d mts f r brott kan f behandling inom Kriminalv rden Kommuner, landsting och id burna organisationer har ofta insatser f r v ldsut vare somGenerella statsbidrag och utj mning 23 156 206 Inkomstutj mning 526 586 630 Kostnadsutj mning 305 268 281 Inf randebidrag 38 Regleringsavgift bidrag 109 128 111 LSS 128 130 132 16 0 Fastighetsavgift 164 Summa skattenetto 5 720 5 835 6 075 Budget 2020 2022 SKATTENETTO UTVECKLING VER TIDSkatteint kter och generella statsbidrag kar med 5, 3 procent Den genomsnittliga nettokostnads kningen under de tre senaste ren uppg r till 5, 2 procent Motsvarande kning av skatter och generella statsbidrag uppg r till 4, 2 procent Soliditet och eget kapital rets resultat medf r att kommunens egna kapital f rst rks med 4, 4 procentPandemiperioden har pr glats av stora statsbidrag s v l riktade som generella Inf r budget 2023 b r en versyn av statsbidragen och dess effekter f r kommunen g ras Ulf Hedin M ordf rande i omsorgsn mnden Information fr n V xj …
148 | 138 | 155 | 44 | 49


 

* JK - STAL